Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) thức, (2) chí, (3) ghi, (4) nhớ 识 zhí (chức) [ Vh @ QT 识 (幟, 誌, 識, 識) zhí, shì, shí, zhì (thức, chí) < MC tʂɨ, tʂik < OC *tǝk, *tǝks | PNH: QĐ sik1 zi3, Hẹ shit7 | Shuowen: 常也。一曰知也。从言戠聲。賞職切 | Kangxi: 〔古文〕𧨺《唐韻》賞職切《集韻》《韻會》設職切,𠀤音式。《說文》常也。一曰知也。《長箋》訓常無意義。《玉篇》識,認也。《增韻》能別識也。又見識也。《詩·大雅》不識不知,順帝之則。《左傳·襄二十九年》吳公子札聘于鄭,見子產如舊相識。《老子·道德經》前識者,道之華而愚之始。《莊子·繕性篇》道固不小行,德固不小識。《揚子·法言》多聞見而識乎正道者,至識也。多聞見而識乎邪道者,迷識也。 又草名。《大戴禮·夏小正》三月采識。識,草也。 又州名。《唐書·地理志》識利州屬高麗降戸州。 又姓。見《姓纂》。 又《廣韻》《集韻》《韻會》𠀤職吏切,音志。與誌同。記也。又《集韻》《韻會》𠀤式吏切,音試。義同。|| Starostin : A case of early (dialectal) fricativization *t- > *ć- > *ś-. The more archaic initial is preserved in another reading of the character, *tǝk-s, MC ćɨ̀, Pek. zhì 'remember, record'. | ¶ sh- ~ nh- ] *** , recognize, understand, know, knowledge, remember, Also:, write a footnote, record, family surname of Chinese origin,   {ID453118633  -   4/7/2019 11:15:31 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.