Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) chuẩn, (2) chừng, (3) chắc, (4) cho 準 zhǔn (chuẩn) [ Vh @ QT 準 zhǔn < MC tʂyn < OC *tɕwin | *OC (1) 準 隼 眞 準 qʷjinʔ , (2) 準 隼 月 拙 qʷjed 通出頁見漢書 \ Vh @ 準 zhǔn ~ cho 給 jǐ | PNH: QÐ zeon2, Hẹ zhun3, TrC zung2, zuag4 | cđ MC 臻合三上準章 | Shuowen: 《水部》準:平也。从水隼聲。 | Kangxi: 《康熙字典·水部·十》準:《唐韻》《正韻》之允切《集韻》《韻會》主尹切,𠀤肫上聲。《說文》平也。《前漢·律歷志》繩直生準。準者,所以揆平取正也。《書·立政》準人。《正義》準人,正法之人,謂士官。又均也。《禮·月令》先定準直。《正義》謂輕重平均。又《周禮·冬官考工記》權之然後準之。《註》謂準擊平正之也。又平準,漢官名。武帝置平準官,籠天下鹽鐵。又則也,倣也。《易·繫辭》易與天地準。又樂器,漢京房所作,以定律數。亦作准。《莊子·天道篇》平中準,大匠取法焉。《字林》準與準同。又《唐韻》職悅切《集韻》《韻會》《正韻》朱劣切,𠀤音拙。《史記·高祖本紀》隆準而龍顏。《註》服虔曰:準,頰權也。文穎曰:準,鼻也。又《集韻》數軌切《正韻》式軌切,𠀤音水。亦平也。一曰車轅脊不停水。| Guangyun: (1) 準 準 之尹 章 諄 準 上聲 三等 合口 諄 臻 上十七準 tɕi̯uĕn tɕĭuĕn tɕiuĕn tɕjuen tɕiuɪn tɕʷin cwin zhun3 cjynx tjviin 抣也平也度也又樂器名狀如瑟長丈而十三弦隱九尺以應黃[鍾/鐘]之律之尹切又音拙四 , (2) 準 拙 職悅 章 薛A合 薛A 入聲 三等 合口 仙A 山 入十七薛 tɕi̯wɛt tɕĭuɛt tɕiuɛt tɕjuæt tɕiuᴇt tɕʷiɛt cwiat zhuo cjyet tjvet 應劭云準頰權準也李斐云準鼻也又章允切 || ZYYY: 準 准 照 真文撮 真文 上聲 撮口呼 tʂiuən || Môngcổ âmvận: jÿun tʂyn 上聲 || td. 批准 pīzhǔn (chophép), 不準 bùzhǔn (khôngcho), 準成為國籍 Zhǔn chéngwéi guójí (Cho trởthành côngdân), 沒准 méizhǔn (khôngchừng), 準確 zhǔnquè (chắcchắn) | x. cấp 給 jǐ ] *** , regulate, standard, rule, guideline, norm, allow, permit, let, accurate, standard, definitely, certainly, about to become (bride, son-in-law, offer, general, etc.), quasi-, para-, Also:, water level,   {ID12308  -   9/30/2019 1:14:43 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.