Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) trưng, (2) chinh 征 zhēng (chinh) [ Vh @ QT 征 zhēng (chinh, Trưng) < MC tʂeŋ < OC *teŋ | *OC 征 正 耕 征 tjeŋ 正轉註字 | PNH: QĐ zing1, Hẹ zhin1, TrC cheng1, teng1 | Pt 諸盈 | Tang reconstruction: jiɛng | Kangxi: 《康熙字典·彳部·五》征:〔古文〕徰《廣韻》《集韻》《韻會》諸盈切《正韻》諸成切,𠀤証平聲。《爾雅·釋言》行也。《易·泰卦》拔茅茹,以其彙征吉。《詩·小雅》之子于征。又《韻會》征,伐也。《易·離卦》王用出征。《書·大禹謨》惟時有苗弗率,汝徂征。《孟子》征者,上伐下也。又《正韻》征,取也。《禮·王制》關譏而不征。又姓。《前漢·司馬相如傳》厮征伯僑,而役羨門兮。《註》仙人,姓征,名伯僑。又《韻會》通政。《周禮·地官·小司徒》施其職,而平其政。《註》音征,稅也。當作征。又通正。《周禮·夏官》惟加田無國正。《註》音征,稅也。獨加賞之田無稅。 | Guangyun: 征 征 諸盈 章 清開 清 平聲 三等 開口 清 梗 下平十四清 tɕi̯ɛŋ tɕĭɛŋ tɕiɛŋ tɕiæŋ tɕiᴇŋ tɕiɛŋ ciajŋ zheng1 cjeng tjeng 行也諸盈切十三 || ZYYY: 征 征 照 庚青齊 庚青 陰平 齊齒呼 tʂiəŋ || Môngcổ âmvận: jing tʂiŋ 平聲 || td. 征人 zhēngrén (chinhnhân), 資治通鑑 第 043 卷 【漢紀三十五】: 征側征貳 Zhēng Zè Zhēng Èr (Trưng Trắc, Trưng Nhị) ] ***** , march against, march, attack, conquer, go on a campaign, journey, trip, expedition, symbol, character, Also:, tax, levy, (troops or taxes), Zheng, family surname of Chinese origin,   {ID11404  -   4/7/2019 12:09:37 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.