Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) chiêm, (2) Chăm, (3) dòm, (4) xem, (5) chiếm 佔 zhàn (chiêm) [ Vh @ QT 佔 zhàn, zhān (chiếm, chiêm) ~ ht. QT 占 zhān < MC tʂem < OC *tem, *tems | *OC (1) 佔 占 談 占 tjems 佔分化新字 , (2) 佔 占 談 𩬑 teːm | PNH: zim3 | Kangxi: 《康熙字典·人部·五》佔:《廣韻》《集韻》𠀤丁兼切,音𩬑。字書云:佔侸,輕薄也。又《集韻》《正韻》𠀤與覘同。《禮·學記》今之敎者,呻其佔畢。《註》佔,視也。畢,𥳑也。但吟諷所佔視之𥳑牘,不能通其蘊奧也。呻,吟諷之聲也。與覘音義同。又佔佔同沾沾。《前漢·匈奴傳》令喋喋而佔佔。《索隱曰》佔囁,耳語。考證:〔《禮·樂記》今之敎者,呻其佔畢。〕謹照原書樂記改學記。| Guangyun: 佔 𩬑 丁兼 端 添 添 平聲 四等 開口 添 咸 下平二十五添 tiem tiem tem tɛm tem tem tɛm dian1 tem tem 佔侸輕薄也 || ZYYY: (1) 瞻 照 廉纖齊 廉纖 陰平 齊齒呼 tʂiɛm , (2) 占 占 照 廉纖齊 廉纖 去聲 齊齒呼 tʂiɛm || Môngcổ âmvận: (1) jem tʂɛm 平聲 , (2) m tʂɛm 去聲 || Starostin: to interpret, prognosticate. Schussler (812-813) considers 占 to be the same word as 瞻 (q.v.); hsieh-sheng evidence is, however, against it. Since Han the graph is also used for a close phonetically *tem-s, MC c/e\m, Mand. zhàn 'to seize, capture, occupy' (Viet. chiếm). Viet. also has a word điềm 'augury, omen; foretoken, prognostic' which may be an old loan from the same source (although the tone is somewhat strange). 0618 a-b | td. 佔據 zhànjù (chiếmgiữ), 佔領 zhànlǐng (chiếmđóng) ] *** , occupy by force, occupy, seize, capture, usurp, possess, constitute, make up, account, Also:, divine, observe, look, see, gaze, interpret, prognosticate, (Viet.) foretoken, augury, omen, prognostic,   {ID6158  -   6/7/2019 11:03:07 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.