Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) canh, (2) cánh, (3) càng 更 gēng (canh, cánh) [ Vh @ QT 更 gēng, gèng, jīng (canh, cánh) < MC kɒiŋ < OC *kra:ŋ | *OC (1) 更 丙 陽 庚 kraːŋ , (2) 更 丙 陽 更 kraːŋs | Tang reconstruction: gæng, gæ̀ng | PNH: QĐ ang1, gaang1, gang1, gang3, Hẹ gen1 | Shuowen: 《攴部》更:改也。从攴丙聲。 | Kangxi: 《康熙字典·曰部·三》更:《玉篇》㪅今作更。《集韻》隷作更。○按更字,諸韻書𠀤作㪅字重文。《正字通》云俗字,非。| Guangyun: (1) 更 庚 古行 見 庚二開 庚 平聲 二等 開口 庚 梗 下平十二庚 kɐŋ kɐŋ kɐŋ kaŋ kɣæŋ kɯaŋ kaɨjŋ geng1 krang keang 代也償也改也又古孟切 , (2) 更 更 古孟 見 庚二開 映 去聲 二等 開口 庚 梗 去四十三映 kɐŋ kɐŋ kɐŋ kaŋ kɣæŋ kɯaŋ kaɨjŋ geng4 krangh keanq 易也改也說文作㪅古孟切又古衡切一 || ZYYY: (1) 更 京 見 庚青齊 庚青 陰平 齊齒呼 kiəŋ , (2) 更 敬 見 庚青齊 庚青 去聲 齊齒呼 kiəŋ || Môngcổ âmvận: (1) gÿing kjiŋ 平聲 , (2) ] **** , change, the more, more, much more, greater, even more, further, still, still more, Also:, time of the day (on the 12 hour-based count, unit of time of every two hours), night time period   {ID11835  -   12/5/2017 5:59:22 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.