Tunguyen HanNom

Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) lộc, (2) lũng, (3) thunglũng, (4) dục, (5) cốc 谷 gǔ (cốc) [ Viet. 'thunglũng' @& '窮谷 qiónggǔ (cùngcốc)' | Vh @ QT 谷 gǔ, lù, yù (cốc, dục, lộc) < MC kwok < OC *kōk < PC **klōk | *OC (1) 谷 谷 屋 禄 ɦkroːɡ 見史記, (2) 谷 谷 屋 穀 kloːɡ, (3) 谷 谷 屋 欲 ɡ·loːɡ | Tang reconstruction: guk, iok | Shuowen: 泉出通川爲谷。从水半見,出於口。凡谷之屬皆从谷。古禄切 | Kangxi: 《康熙字典·谷部·谷部》谷:《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤古祿切,音穀。《說文》泉出通川爲谷。从水半見,出於口。《韻會》兩山閒流水之道也。《爾雅·釋水》水注谿曰谷。《疏》謂山谷中水註入㵎谿也。《易·井卦》井谷射鮒。《註》谿谷出水,從上注下。《公羊傳·僖三年》桓公曰:無障谷。《註》水注川曰谿,注谿曰谷。《禮·祭法》山林、川谷、丘陵,民所取財用也。《老子·道德經》江海所以能爲百谷王者,以其善下之。又谷水。《管子·度地篇》山之溝一有水一無水者,命曰谷水。又暘谷,日所出處。昧谷。日所入處。《書·堯典》分命羲仲宅嵎夷,曰暘谷。分命和仲宅西,曰昧谷。又《集韻》窮也。《詩·大雅》進退維谷。《疏》谷謂山谷,墜谷,是窮困之義。又《廣韻》養也。《老子·道德經》谷神不死。又《爾雅·釋天》東風謂之谷風。《詩·邶風》習習谷風。《詩詁》風出谷中也。《疏》谷之言穀。穀,生也。生長之風也。《前漢·王莽傳》其夕穀風迅疾。《師古曰》卽谷風。又《韻會》竹溝曰谷。《前漢·律歷志》黃帝使伶倫取竹之解谷。《註》解,脫也。谷,溝也。取竹之無谷節者,一說解谷,昆侖之北谷名也。又壑谷,窟室也。《左傳·襄三十年》鄭伯有爲窟室夜飮,朝者曰:公焉在,其人曰:吾公在壑谷。《註》地室也。又人足內踝前後一寸陷中,曰然谷穴。《奇經考》隂蹻之脈,起于跟中足少陽然谷穴之後。又地名。《春秋·定十年》公會齊侯于夾谷。《杜註》卽祝其也。又郡縣名。《前漢·地理志》上谷郡,秦置。《魏書·地形志》谷陽縣,屬𨻰留郡。又山名。《山海經》波谷山者,有大人之國。又姓。漢有谷永。又複姓。金有夾谷謝奴。《金·國語姓氏解》夾谷曰仝。又《廣韻》余蜀切《集韻》《韻會》兪玉切,𠀤音欲。義與《說文》《爾雅》同。又姓。北魏有谷渾氏。又吐谷渾氏。《金壷字考》音突浴魂。又《廣韻》《集韻》《韻會》𠀤盧谷切,音鹿。《史記·匈奴傳》置左右谷蠡王。《註》谷蠡,音鹿離。又叶乞約切,音却。《史記·龜筴傳》有介之蟲,置之谿谷。收牧人民,爲之城郭。又叶魚律切,音聿。《易林》鹿畏人匿,俱入深谷。命短不長,爲虎所得。《音學五書》山谷之谷,雖有穀、欲二音,其實欲乃正音。《易》井谷,陸德明一音浴,《書》暘谷,一音欲,《左傳》南谷中,一音欲,《史記·樊噲傳》橫谷,《正義》音欲,《貨殖·傳》谷量牛馬,索隱音欲,苦縣《老子銘》書谷神作浴神是也。轉平聲則音臾,上聲則音與,去聲則音裕。今人讀谷爲穀而加山作峪,乃音裕,非。| Guangyun: (1) 谷 穀 古禄 見 屋一 屋 入聲 一等 開口 東 通 入一屋 kuk kuk kuk kuk kuk kuk kəwk gu kuk kuk 山谷亦[善/養]也窮也又姓漢有谷永又欲鹿二音, (2) 谷 禄 盧谷 來 屋一 屋 入聲 一等 開口 東 通 入一屋 luk luk luk luk luk luk ləwk lu4 luk luk 漢書匈奴傳有谷蠡王蠡音离, (3) 谷 欲 余蜀 以 燭 燭 入聲 三等 開口 鍾 通 入三燭 jĭwok jɨok jiok juawk yu4 jyuk jvk 山谷爾雅曰水注谿曰谷說文曰泉出通川爲谷亦虜三字姓吐谷渾氏又音穀 | ZYYY: 谷 谷 見 魚模合 魚模 入聲作上聲 合口呼 ku || Môngcổ âmvận: (1) gu ku 入聲, (2) yÿu jy 入聲 || Handian: 通 “穀。庄稼和糧食的總稱 (grain) 。如: 谷董羹 (一種雜煮的飲食); 五谷 (庄稼和糧食的總稱); 百谷(糧食的總稱) || td. 深山窮谷 shēnshān qiónggǔ (thâmsơn cùngcốc) ] ** , valley, gorge, mountain stream, pool, confluence, ravine, vale, paddy, grain, Also:, Gu, name for the East wind, family surname of Chinese origin,   {ID453061528  -   6/19/2018 1:31:57 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.