Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) cần, (2) siêng, (3) chăm, (4) ghen, (5) ganh, (6) gắng 勤 qín (cần) [ Vh @ QT 勤 qín < MC gin < OC *ghjən | ¶ q- ~ s-, ch-, gh- | PNH: QĐ kan4, Hẹ kin2, kiun2 | Showen: 勞也。从力𡏳聲。巨巾切〖注〗瘽,古文。 | Kangxi: 〔古文〕瘽《唐韻》巨斤切《集韻》《正韻》渠中切《韻會》渠斤切,𠀤音芹。《說文》勞也。从力,堇聲。《爾雅疏》勤者,勞力也。《書·武成》王季其勤王家。又《詩·豳風》恩斯勤斯。《註》勤,篤厚也。《左傳·僖三年》楚人伐鄭,鄭伯欲成,孔叔不可。曰:齊方勤我,棄德不祥。《註》勤我,言齊恤鄭難也。《前漢·司馬相如傳》重賜文君侍者,通殷勤。又《揚子·法言》民有三勤。《註》勤,苦也。又《韻補》叶渠焉切,音乾。《鄭曼贈陸雲詩》垂龔之會,匪言不宣。嗟我懷人,斯恩斯勤。又通作廑。《前漢·揚雄傳》其廑至矣。《註》師古曰:古勤字。又《集韻》渠之切,音其。通作期。耄勤,老稱也。|| Starostin : to toil, labor; be zealous. For *gh- cf. Xiamen khun2, Chaozhou khyŋ2, Fuzhou khuŋ2. || td. 勤王 qínwáng (cầnvương), 殷勤 yīnqín (âncần), 勤勤 qínqín (chămchỉ) ] , diligent, industrious, diligent, assiduous, endeavour, toilsome, hard-working, attentive, try, try hard, toil, labor, exhaust, finish, Also:, frequent, often, frequently, jealous, envious, envy, family surname of Chinese origin,   {ID9503  -   4/23/2018 3:37:24 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.