Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) khổ, (2) cố 僱 gù (cố) [ Vh @ QT 僱 gù ~ ht. QT 雇 gù, hù < MC kɔ < OC *ka:ʔs | Shuowen: 九雇。農桑候鳥,扈民不婬者也。从隹戶聲。春雇,鳻盾;夏雇,竊𤣥;秋雇,竊藍;冬雇,竊黃;棘雇,竊丹;行雇,唶唶;宵雇,嘖嘖;桑雇,竊脂;老雇,鷃也。𪄮,雇或从雩。𩿇,籒文雇从鳥。侯古切〖注〗鳸。𤣥,玄。 || Starostin: to hire (Han). The original meaning of the graph was 'a bird resembling a graph' (actually written as 扈 in the classics). The word *ka:?-s 'to hire' (derived from 賈 *ka:? 'merchant, buy' q.v.) appears only since Han. || Handian: 形聲。從隹( zhuī),表示與鳥類有關。戶聲。(hù) 本義:鳥名。即九雇,一種候鳥 || td. 僱主 gùzhǔ (khổchủ) ] , hire, employ, employed, rent, lease,   {ID453061591  -   7/6/2019 9:31:09 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.