Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) cư, (2) hử, (3) hả, (4) hở, (5) ở, (6) ký, (7) kí, (8) thế, (9) cứ 居 jū, jǐ (cư, ký) [ Vh @ QT 居 jū, jǐ (cư, ký) < MC kyə < OC *kɨə | Pt 九魚 | PNH: QĐ geoi1, Hẹ gi1 | Shuowen: 蹲也。从尸古者,居从古。踞,俗居从足。九魚切〖注〗臣鉉等曰:居从古者,言法古也。〖注〗、,古文居。 | Kangxi: 《康熙字典·尸部·五》居:〔古文〕㞐㝒《廣韻》九魚切《集韻》《韻會》《正韻》斤於切,𠀤音車。《說文》凥處也。从尸,得几而止也。引孝經,仲尼凥,凥謂閒居,如此會意。今文作居。又《廣韻》安也。《書·盤庚》奠厥攸居。《禮·王制》凡居民,量地以制邑,度地以居民,地邑居民,必參相得。又《書·舜典》五宅三居。《註》三居,謂周之夷服,鎮服,蕃服也。又坐也。《論語·陽貨》居,吾語女。又積也,蓄也。《書·皋陶謨》懋遷有無化居。《註》化,易也。謂交易其所居積也。又《史記·平準書》富商𨍭穀百數,廢居,居邑。《徐廣註》廢居,貯蓄之名。有所廢,有所蓄,言乗時射利也。又止也。《禮·月令》季秋行春令,師興不居。《疏》不休止也。又海鳥曰爰居。《魯語》爰居止於魯東門外。又姓。漢居般,封宋城侯。又《廣韻》《集韻》《韻會》𠀤居之切,音基。語助辭。《禮·檀弓》公儀仲子之喪,舍其孫而立其子。檀弓曰:何居,我未之前聞也。《註》怪之之辭,猶言何故也。一說何居,猶言此義何處。居讀如字,不必改音基。《集韻》通作其。又叶居御切,音據。《詩·召南》惟鳩居之。 | Guangyun: (1) 姬 居之 見 之 平聲 支 開口三等 止 之 ki/kio , (2) 居 九魚 見 魚 平聲 魚 開口三等 遇 魚 kĭo kio/kiv || Starostin : to stay at, remain, dwell; part. Also used in a reduplication *ka-ka (Schuessler: 'perhaps: be unsociable, antisocial'), and also as an expressive particle *ka (with irregular MC reflex: MC ky, Mand. jǐ - perhaps OC *k@ should be reconstructed?). || td. 居士 jūshǐ (cưsĩ), 何居 héjǐ (saothế, gìhử, gìhả), 占據 ] *** , assert, house, occupy, reside, live at, stay at, remain, dwell, part, Also: (gammatical particle), so,   {ID453064449  -   11/9/2019 1:27:18 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.