Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) các, (2) cách, (3) cả, (4) cành, (5) cỡ, (6) khổ, (7) khức, (8) khấc, (9) kiểu 格 gé (các) [ Vh @ QT 格 gē, gé, gě, gè (các, cách, cả) < MC kʌk < OC *ka:k | *OC (1) 格 各 鐸 各 klaːɡ , (2) 格 各 鐸 格 kraːɡ | Pulleyblank: LM kja:jk < EM kjaɨ:jk, kjɛ:jk | PNH: QĐ gaak3, Hẹ gak7, get7 | Shuowen: 木長皃。从木各聲。古百切 | Kangxi: 《唐韻》古柏切《集韻》《韻會》《正韻》各額切,𠀤音隔。《說文》木長貌。《徐曰》樹高長枝爲格。 又至也。《書·堯典》格于上下。 又來也。《書·舜典》帝曰:格汝舜。 又感通。《書·說命》格于皇天。 又變革也。《書·益稷謨》格則承之庸之。 又格,窮究也。窮之而得亦曰格。《大學》致知在格物。又物格而後知至。 又法式。《禮·緇衣》言有物而行有格也。 又正也。《書·冏命》繩愆糾謬,格其非心。 又登也。《書·呂𠛬》皆聽朕言,庶有格命。又姓。《統譜》漢格班。 又《唐韻》古落切《集韻》《韻會》《正韻》葛鶴切,𠀤音各。樹枝也。| Guangyun: (1) 格 各 古落 見 鐸開 鐸 入聲 一等 開口 唐 宕 入十九鐸 kɑk kɑk kɑk kɑk kɑk kɑk kak ge kak kak 樹枝 , (2) 格 格 古伯 見 陌二開 陌 入聲 二等 開口 庚 梗 入二十陌 kɐk kɐk kɐk kak kɣæk kɯak kaɨjk ge krak keak 式也度也量也書傳云來也爾雅云至也亦格五博屬行箭但行梟以格殺漢吾丘壽王善之又姓東觀漢記有侍御史東平相格班古伯切十四 || ZYYY: 格 骼 見 皆來齊 皆來 入聲作上聲 齊齒呼 kiai || Môngcổ âmvận: gyay kjaj 入聲 || td. 格調 gédiáo (kiểucách), 格式 géshi (cáchthức), 格子 gézi (carô), 我以後用這各教妳學華語好嗎 Wǒ yǐhòu yòng zhèi gé jiào nǐ xué Huáyǔ, hăoma? (Anh vềsau dùng cách nầy để dạy em tiếngHoa, đượckhông?, 這價格比我預料地稍高一些。 Zhè jiàgé bĭ wŏ yùliào de shāogāo yīxiē. (Cáigiátiền nầy sovới sựướcliệu của tôi có hơicao. ) ] ] *** , size, rule, pattern, frame, standard, form, style, character, way, method, approach, law, specifications, regulations, Also:, reach to, arrive, ascend, point, cut, exhaust, reach to the utmost, tree branch, Ge, family surname of Chinese origin,   {ID453061183  -   7/6/2019 9:30:52 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.