Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) cột, (2) cần, (3) quản, (4) cây, (5) hãn, (6) cán 杆 gān (cán) [ Vh @ QT 杆 gān, găn, gàn (cán, hãn) ~ 干 gàn, gān < MC kʌn < OC *kan | Pt 古寒 | Starostin: shield; to protect; place name. The graph is also used for the homonymous *kān 'to strive for, seek', *kān 'bank (of a river)' and *kān 'flag pole' ( = 竿 q.v.). Schüssler (186) considers the latter word to be etymologically identical with 'shield' (as 'a pole to which something can be attached') - but this is dubious, both for semantic (a shield is not a pole) and etymologic reasons. ]| QT 桿 (杆) găn, hàn < MC kan < OC *kan | § 筆桿 bǐgăn (cánbút) quảnbút, 刀桿 dāogàn (cándao), 電線桿 diànxiàngăn (cộtdâyđiện), 槍桿兒 qiānggànr (câysúng) ] , stick, pole, haulm, perch, shank, staffbar, handle, post, shaft of spear, Also:, lattice, rails, (a grammatical classifier for) the long objects such as stick, the shaft or arm of something, panel,   {ID453060970  -   7/30/2018 6:06:07 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.