Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) công, (2) trống, (3) cồ, (4) chung, (5) ông 公 gōng (công) [ Vh @ QT 公 gōng < MC kuŋ < OC *klo:ŋ | *OC 公 公 東 公 kloːŋ | Pt 古紅 | cđ MC 通合一平東見 | PNH: QĐ gung1, Hẹ gung1, TrC gong1 | Tang reconstruction: gung, gung | Shuowen: 平分也。从八从厶。八猶背也。韓非曰:背厶爲公。古紅切. | Kangxi: 《康熙字典·八部·二》公:〔古文〕㒶《唐韻》《正韻》古紅切《集韻》《韻會》沽紅切,𠀤音工。《說文》平分也。从八从厶。八,猶背也。厶音私。《韓非曰》自營爲厶,背厶爲公。《徐曰》會意。《爾雅·釋言》無私也。《書·周官》以公滅私,民其允懷。又《玉篇》方平也,正也,通也。又《禮·禮運》大道之行,天下爲公。《註》公猶共也。又爵名,五等之首曰公。《書·微子之命》庸建爾于上公。又三公官名。《韻會》周太師,太傅,太保爲三公。漢末大司馬,大司徒,大司空爲三公。東漢太尉,司徒,司空爲三公。又官所曰公。《詩·召南》退食自公。又父曰公。《列子·黃帝篇》家公執席。《前漢·郊祀志》天子爲天下父,故曰鉅公。又婦謂舅曰公。《前漢·賈誼策》與公倂倨。又尊稱曰公。《賈誼策》此六七公皆亡恙。又相呼曰公。《史記·毛遂傳》公等碌碌。又事也。《詩·召南》夙夜在公。《註》夙夜在視濯垢饎爨之事。又星名。《隋書·天文志》七公七星,在招搖東,天之相也。又姓。《韻會》漢有公儉。又諡法,立志及衆曰公。又與功通。《詩·小雅》以奏膚公。《大雅》王公伊濯。又《集韻》諸容切,音鐘。同妐。夫之兄爲兄妐。一曰關中呼夫之父曰妐。或省作公。通作鍾。又《韻補》叶姑黃切,音光。《東方朔·七諫》邪說飾而多曲兮,正法弧而不公。直士隱而避匿兮,讒諛登乎明堂。 | Guangung: 公 公 古紅 見 東一 東 平聲 一等 開口 東 通 上平一東 kuŋ kuŋ kuŋ kuŋ kuŋ kuŋ kəwŋ gong1 kung kung 通也父也正也共也官也三公論道又公者無私也從八從厶厶音私八背意也背厶爲公也亦姓漢有主爵都尉公儉又漢複姓八十五氏左傳魯有公冉務人公斂陽公何[𦵧/藐]公父歜公賔庚公思展公鉏極公[申/甲]叔子費宰公山弗櫌公甲叔公巫召伯衞有公文要戰國䇿齊威王時有左執法公旗蕃左傳齊悼子公旗之後左傳季武子庶子公沮後以爲氏孟子有公行子著書左傳晉成公以卿之庶子爲公行大夫其後氏焉孔子家語魯有公冶長又公索氏將祭而亡其牲者魯有公愼氏出婬妻又有公罔之裘揚觶者孔子弟子齊人公晳哀陳人公良儒公西赤公祖句兹公肩定漢書藝文志有公檮子著書又有公勝生著書濟南公玉帶上明堂圖功臣表有公師壹晉穆公子成師之後又有公扈滿意後漢有零陵太守公仇稱晉穆公子仇之後又弘農令北海公沙穆山陽公堵恭魏志有公夏浩晉書有征虜長史太山公正羣成都王帳下督公帥蕃本姓公師避晉景帝諱改爲公帥氏前趙録有大中大夫公帥式子夏門人齊人公羊髙作春秋傳列女傳有公乗之姒墨子魯有公輸班衞大夫公叔文子史記有魯相公儀休孔子門人公休哀又有公祈哀禮記魯大夫公明儀何氏姓苑云今髙平人衞大夫公南文子魯有公荆皎衞大夫公子荆之後魯大夫公襄昭魯襄公太子野之後魯大夫公伯寮何氏姓苑云彭城人趙平陵太守公休勝魯士官公爲珍魯昭公子公爲之後楚大夫公朱髙宋公子子朱之後公車氏秦公子伯車之後淮南子有公牛哀病七日化爲虎齊公子牛之後吕氏春秋有邴大夫公息忘孟子稱公都子有學業楚公子田食采於都邑後氏焉公劉氏后稷公劉之後古今人表有公房皮楚公子房之後郭泰别傳有渤海公族進階衞大夫有公上王世本有魯大夫公之文晉蒲邑大夫公佗世郷秦公子金之後有公金氏齊公子成之後有公牽氏何氏姓苑云公右氏今琅邪人公左氏今髙平人又有公言公孟公獻公留公石公旅公仲等氏又左傳衞有𢈔公差以善射聞祭公謀父出自姜姓申公子福楚申公巫臣之後衞有尹公佗楚大夫逢公子仲楚白公勝之後有白公氏文字志云魏文侯時有古樂人竇公氏獻古文樂書一篇秦有博士黃公庇古今人表神農之後有公幹仕齊爲大夫其後氏焉丗本有大公叔頴又有公紀氏衞有大夫左公子洩右公子職漢四晧有園公先生尚書僕射東郡成公敞古紅切十三 || ZYYY: 公 工 見 東鍾合 東鍾 陰平 合口呼 kuŋ || Môngcổ âmvận: gung kuŋ 平聲 || Starostin : clan head, Gong; palace, court. Later also used for 'the whole clan' < 'public'. || td. 雞公 jīgōng (gàcồ ~ gàtrống), 公共 gōnggòng (côngcộng), 公布 gōngbù (côngbố), 公德 gōngdé (côngđức), 公海 gōnghăi (cônghải), 公元 gōngyuán (côngnguyên), 公物 gōngwù (củachung) ] *** , Gong, palace, duke, public, common, collective, official business, clan head, honorable, the revered Mr., senior male person, man of authority, an elderly man, Also:, grandfather, father, husband’s father, (bird, rooster), male, just, international,   {ID8913  -   11/24/2019 5:41:21 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.