Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
幫忙(1) giúpđỡ, (2) làmơn, (3) bênh, (4) binh, (5) binhvực, (6) bênhvực 幫忙 bāngmáng (bangmang) [ Viet. 'giúpđỡ' @# '協助 xiézhù (hiệptrợ)', 'bênh', 'binh' ® <~ Vh @ QT 幫忙 bāngmáng \ Vh @ 幫 bāng ~ bênh, binh, 'làm-' @ 忙 máng ~ '-ơn', vực \ ¶ m- ~ v- | QT 幫 bāng < MC pwʌŋ < OC *pa:ŋ | Pt 博旁 || QT 忙 máng < MC mjəŋ < OC *ma:ŋ || Guoyu Cidian: 幫忙 bāngmáng 幫助他人做事或解決困難。 紅樓夢.四十五回:「寶玉每日便在惜春這裡幫忙。」 || td. 需協助與幫忙. Xū xiézhù hé bāngmáng (Cần sự giúpđỡ và bênhvực.) ] , be one's assistance, help, give a hand, lend a hand, do a favor, do a good turn, Also: (Viet), side with, protect, defend, come to the defense of,   {ID5518  -   6/12/2019 9:41:13 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.