Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
部 bù (bộ) [ QT 部 bù, pǒu < MC pɦuə, pɦəw < OC *bo, *bəw, *boːʔ | *OC (1) 部 部 侯 簿 boːʔ , (2) 部 部 侯 部 boːʔ, (3) 部婁=培塿 部 咅 侯 部 boːʔ, (4) 部 咅 侯 簿 boːʔ | PNH: QĐ bou6, Hẹ pu5 | Shuowen: 天水狄部。从邑咅聲。蒲口切 | Kangxi: 《廣韻》《正韻》裴古切《集韻》《韻會》伴姥切,音蔀。 《集韻》總也,統也。 《前漢·地理志》凡十三部置刺史。 《後漢·宗室傳》柱天都部。 《註》柱天者,若天之柱。都部者,都統其眾也。又《廣韻》署也,六卿之署曰六部。 | Guangyun: (1) 部 簿 裴古 並 模 姥 上聲 一等 開口 模 遇 上十姥 bʱuo bu bo bo buo buo bɔ bu4 box buu 部伍又部曲 , (2) 部 部 蒲口 並 侯 厚 上聲 一等 開口 侯 流 上四十五厚 bʱə̯u bəu bu bəu bəu bəu bəw bou4 bux bov 署也又姓出姓苑蒲口切十 || ZYYY: 部 布 幫 魚模合 魚模 去聲 合口呼 pu || Môngcổ âmvận: (1) pu bu 上聲, (2) puw buw 上聲 ] **** , ministry, department, section, part, division, board, troops, Also:, (a grammatical classifier measure word for works of literature, films, machines, etc.), a set, a series, a pair,   {ID453056958  -   7/15/2019 6:08:22 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.