Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) bộ, (2) phố, (3) bước 步 bù (bộ) [ Vh @ QT 步 (埠 phù) bù < MC bo < OC *ba:ks | *OC 步 步 魚 捕 baːs | PNH: bou6, Hẹ pu5 | Shuowen: 行也。从止𣥂相背。凡步之屬皆从步。薄故切 | Kangxi: 《康熙字典·止部·三》步:《唐韻》《正韻》薄故切《集韻》《韻會》蒲故切,𠀤音捕。《說文》行也。《書·武成》王朝步自周。《傳》步,行也。《正義》曰:《爾雅·釋宮》云:堂上謂之行,堂下謂之步。彼相對爲名耳,散則可以通,故步爲行也。《楚辭·招䰟》步騎羅些。《註》乗馬爲騎,徒行爲步。又《小爾雅》跬,一舉足也。倍跬謂之步。《白虎通》人踐三尺法天地人,再舉足步備隂陽也。《周禮·夏官》射人以貍步張三侯。《註》鄭司農云:貍步,謂一舉足爲步,於今爲半步。又《司馬法》六尺爲步,步百爲畝。《禮·王制》古者以周尺八尺爲步,今以周尺六尺四寸爲步。《正義曰》古者八寸爲尺,周尺八尺爲步,則一步六尺四寸。《史記·秦始皇紀》數以六爲紀,六尺爲步。《註》索隱曰:《管子》《司馬法》皆云六尺爲步,非獨秦制。又王制八尺爲步,今以六尺四寸爲步,步之尺數亦不同。又輦行曰步。《韻會》世稱輦車曰步輦,謂人荷而行,不駕馬也。又徐行曰步。《屈原·離騷》步余馬於蘭臯兮。《說苑·建本篇》走者之速,步者之遲。又促行曰趨,闊行曰步。《莊子·田子方》步亦步,趨亦趨。又《任昉·述異記》水際謂之步。上虞縣有石駞步,吳中有瓜步,吳江中有魚步、龜步,湘中有靈妃步。按吳楚閒謂浦爲步,語之訛耳。《水經注》贛水逕豫章郡北爲津步,步卽水渚也。《靑箱雜記》嶺南謂村市爲墟,水津爲步。又《柳宗元·鐵爐步志》江之滸,凡舟可縻而上下者曰步。《韓愈·孔戣墓誌》蕃舶至泊步,有下碇之稅。通作埠。今人呼船儈曰埠頭。埠音如步。又《爾雅·釋樂》徒擊鼓謂之步。《疏》凡八音備作曰樂。一音獨作不得以樂名也。又人才特出謂之獨步。《晉書·王坦之傳》江東獨步王文度。又馬步,謂神爲災害馬者。一曰行神。《周禮·夏官·校人》冬祭馬步。又人物烖害之神皆曰步。《周禮·夏官·校人疏》𤣥冥之步,人鬼之步是也。又《地官·族師·祭酺註》酺者,爲人物烖害之神。故書酺爲步,蓋步與酺字異而音義同也。又習馬曰步馬。《左傳·襄二十六年》左師見夫人之步馬者。又牽行也。《禮·曲禮》步路馬必中道。又行師曰步師。《左傳·僖三十三年》寡君聞吾子將步師出于敝邑。又行爵曰步爵。《禮·少儀》未步爵,不嘗羞。又推歷曰步歷。《左傳·文元年疏》日月轉運於天,猶如人之行步,故推歷謂之步歷。《後漢·楊厚傳》就同郡鄭伯山,受河洛書及天文推步之術。《陸機·演連珠》儀天步晷,而修短可量。又《律歷》,書名,五星爲五步。見《漢制考》。又運也,國運曰國步,天運曰天步。《詩·小雅》國步蔑資。《又》天步艱難。又陟大位曰攺步。《周語》攺玉攺步。又步驟。《後漢·曹褒傳》三五步驟,優劣殊軌。《註》《孝經鉤命決》曰:三皇步,五帝驟,三王馳。宋均註云:步謂德𨺚道用,日月爲步,時事彌順,日月亦驟,勤思不已,日月乃馳,是優劣也。又姓。《廣韻》晉有步場,食采於步,後因氏焉。孔子弟子有步叔乗,三國吳丞相步騭。又三字姓。《後魏書》有步六孤氏,後改爲陸氏。又西方步鹿根氏,後改爲步氏。又《北齊書》有步大汗氏。又百步,溪名。《廣輿記》在台州臨海縣,一呼惡溪。又千步,香名。《任昉·述異記》南海山出千步香,佩之香聞千步。今海嵎有千步草,是其種也。《雜貢籍》曰:南郡貢千步香。又步光,劒名,見《越絕書》。又步搖,婦人首飾名。見《採蘭雜志》。《俗書正訛》从𣥂,反止也。从少,非。𣥂字仅在步字中使用,日人将步简化为歩,便利步字的使用。 | Guangyun: 步 捕 薄故 並 模 暮 去聲 一等 開口 模 遇 去十一暮 bʱuo bu bo bo buo buo bɔ bu4 boh buh 行步爾雅曰堂下謂之步白虎通曰人踐三尺法天地人再舉足步備隂陽也又姓左傳晉有步[塲/揚]食采於步後因氏焉又虜三字姓三氏後魏書步六孤氏後改爲陸氏又西方步鹿根氏後改爲步氏北齊書有步大汗 (氏/薩) || ZYYY: 步 布 幫 魚模合 魚模 去聲 合口呼 pu || Môngcổ Âmvận: pu bu 去聲 || Handian: ◎ 步 bù 〈量〉長度單位,歷代不一, 周代以八尺為一步, 秦代以六尺,為一步 || td. 起步 qǐbù (cấtbước), 蹐步 jíbù (lêbước), 步兵 bùbīng (bộbinh), 步入 bùrù (bướcvào), 步行 bùxíng (bộhành), 步子 bùzi (cáibộ) ] **** , step, walk, pace, march, stroll, stages in a process, procedure, Also:, dock, a measure word of different length depending on which era, foot, calculate, reckon, infantry, family surname of Chinese origin, commercial district,   {ID12371  -   6/2/2019 4:39:59 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.