Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) bằng, (2) bạn 朋 péng (bằng) [ Vh @ QT 朋 péng < MC bɤŋ < OC *bhjə:ŋ | Pt 步崩 | Shuowen: 古鳳字,註:𢐴,古文鳳。象形。鳳飛,羣鳥从以萬數,故以爲朋黨字。| Kangxi: 【唐韻】步崩切 【集韻】【韻會】蒲登切,𠀤音鵬。 | Guangyun: 朋 步崩 並 登開 平聲 蒸 開口一等 曾 登 bʰəŋ bong || Starostin : string of cowries, a pair; associate, peer, friend. For *bh- cf. Chaozhou pheŋ2, Yilan phi@ŋ2, Longdu pha:ŋ6. || §伴 bàn (bạn) || td. 朋黨 péngdăng (băngđảng) ] , friend, friends, buddies, pal, acquaintance, string of cowries, a pair, associate, peer, Also:, form a partnership, gather, together, common,   {ID12579  -   3/12/2018 4:09:24 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.