Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) bạt, (2) bội, (3) bứt, (4) bạt, (5) bật, (6) bứng 拔 bá (bạt) [ Vh @ QT 拔 bá, bié, fá, jiě, pèi (bạt, bội) < MC bwʌt, bat, bwʌj < OC *bha:t, *brat, *ba:ts | *OC (1) 拔 犮 月 拔 bruːd , (2) 拔 犮 月 跋 boːd , (3) 拔 犮 月 伐 bod Pt 蒲撥, 蒲八, 蒲蓋 | PNH: QĐ bat6, Hẹ pat8 | Shuowen: 擢也。从手犮聲。蒲八切 | Kangxi: 《唐韻》《集韻》《韻會》𠀤蒲八切,辦入聲。《說文》擢也。《增韻》抽也。《易·乾·文言》確乎其不可拔。 又《泰卦》拔茅茹,以其彙征吉。《後漢·蔡邕傳》連見拔擢,位在上列。《晉書·胡母輔之傳》甄拔人物。 又《爾雅·釋詁》殲拔殄,盡也。 又《增韻》攻而舉之也。《前漢·高帝紀》攻碭,三日拔之。《註》破城邑而取之,若拔樹木幷得其根本。 又《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤蒲撥切,音跋。回也。 又《增韻》疾也。《禮·少儀》毋拔來。《疏》拔,速疾之意。《前漢·𨻰項傳贊》拔起隴畝之中。《註》疾起也。 又挺也。特立貌。《杜甫詩》友于皆挺拔。 又括也。矢末也。《詩·秦風》舍拔則獲。《疏》以鏃爲首,故拔爲末。 又除也。《周禮·秋官·赤犮氏註》赤犮猶言捇拔。《疏》拔,除去之也。 又與茇通。《前漢·禮樂志》拔蘭堂。《註》拔,舍止也。 又《集韻》北末切,音撥。把也。 又《集韻》《韻會》𠀤蒲蓋切,音旆。《詩·大雅》柞棫拔矣。《疏》拔然生柯葉也。 又《集韻》《韻會》蒲昧切《正韻》步昧切,𠀤音佩。《詩·大雅·朱傳》挺拔而上,不拳曲蒙密也。 又拂取也 | Guangyun: (1) 伐 房越 並 月合 入聲 月 合口三等 元 臻 byat/bvat bʰĭwɐt , (2) 跋 蒲撥 並 末 入聲 曷 合口一等 桓 山 buat bʰuɑt , (3) 拔 蒲八 並 鎋開 入聲 黠 開口二等 山 山 bret/baet bʰæt || ZYYY: 柿 是 審 支思開 支思 去聲 開口呼 ʂɿ || Môngcổ âmvận: (1) pwo bwɔ 入聲, (2) pa ba 入聲 || Starostin: end of an arrow. Another usage: MC ba.t, OC *bra:t (FQ 蒲八) 'to pull up, uproot' (with irregular development in MC: ba.t would be regularly expected). A related reading / meaning is pe\i, MC bwa^j\ (FQ /Jiyun/ 蒲蓋), OC *ba:t-s 'thinned out'. || td. 提拔 tíbá (đềbạt), 拔苗 bámiáo (bứngmầm) ] *** , pull up, pull out, uproot, pluck, select, promote, (young shoots), spring up, Also:, end of an arrow, thinned out,   {ID453054784  -   11/30/2019 6:22:06 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.