Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) bột (2) phụ, (3) phất, (4) phứt, (5) phựt, ( 6) vụt, (7) vút, (8) vù, (9) bỗng, (10) bừng, (11) bụi, (12) bốc 勃 bó (bột) [ Vh @ QT 勃 bó, bèi < MC bot < OC *bət, *bhǝ̄t | *OC 勃 孛 物 勃 bɯːd| PNH: QĐ but6, Hẹ put8 | Tang reconstruction: bhət | Shuowen: 《力部》勃:排也。从力孛聲。 | Kangxi: 《康熙字典·力部·七》勃:《唐韻》《韻會》《正韻》蒲沒切《集韻》薄沒切,𠀤音孛。《說文》排也。从力,孛聲。《徐曰》勃然興起,有所排擠也。又《玉篇》卒也。《韻會》勃卒,旋放之貌。又變色貌。《論語》色勃如也。又 姓。《韻會》梁武帝攺豫章王姓勃氏。又通作渤。《前漢·地理志》薊南通齊趙勃碣之閒。《註》師古曰:勃,勃海也。又《韻補》叶皮列切,便入聲。《蘇轍·滕王閣詩》餘思屬江湖,登臨寄遺堞。驕王應笑滕,狂客亦矜勃。《註》王勃,唐人 || Guangyun: 勃 勃 蒲没 並 沒 沒 入聲 一等 合口 魂 臻 入十一沒 bʱuət buət buət buət buət buot bwət bo2 buvt buot 卒也又姓丗本宋右師之後又梁武帝改豫章王綜姓勃氏蒲沒切二十三 || ZYYY: 勃 薄 幫 歌戈開 歌戈 入聲作平聲 開口呼 pɔ || Môngcổ âmvận: pu bu 入聲 || Starostin: Standard Sino-Viet. is bộ̣t. Cf. also Viet. phứt '(to act) definitively, without hesitation'; vụt 'suddenly, rapidly'. Also read *b(h)ǝ̄t, MC bot 'powdery (of soil)' (cf. � *b_ǝt). || td. 勃勃 bóbó (bừngbừng) ] *** , vigorous, flourishing, prosperous, suddenly, abruptly, rapidly, definitively, without hesitation, change countenance, Also: (of soil), powdery, powder, bust,   {ID453056780  -   1/5/2019 4:37:40 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.