Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) bàn, (2) bán, (3) sang, (4) ván, (5) vấn, (6) mâm 盤 pán (bàn) [ Vh @ QT 盤 (盘, 槃) pán < MC bwʌn < OC *ba:n | *OC 盤 般 元 槃 baːn 籀文槃 | PNH: QĐ pun4, Hẹ pan2, TrC buan5 | Tang reconstruction: bhɑn bhɑn | Shuowen: 籒文。從皿。今字皆作盤。| Kangxi: 《康熙字典·皿部·十》盤:〔古文〕鎜《唐韻》薄官切《集韻》《韻會》《正韻》蒲官切,𠀤畔平聲。《說文》承槃也。《正字通》盛物器。或木,或錫銅爲之。《左傳·僖二十三年》乃饋盤飱置壁焉。《史記·滑稽傳》杯盤狼籍。《呂氏春秋》功名著于盤盂。又浴器亦曰盤。《禮·喪大記》沐以瓦盤。《大學》湯之盤銘。《註》沐浴之盤也。又國名。《南史·梁武帝紀》盤盤國遣使朝貢。又首出御世曰盤古氏。《任昉·述異記》盤古氏,夫婦隂陽之始也,天地萬物之祖也。今南海中盤古國人,皆以盤古爲姓。又犬名。《干寶搜神記》高辛帝有犬,其文五色,名盤瓠。又姓。明隆慶中有盤銘。又《博雅》盤桓,不進也。《後漢·張楷傳》前此徵命,盤桓未至。又與般通。《爾雅·釋詁》樂也。《書·五子之歌》乃盤遊無度。《孟子》般樂怠傲。又與蟠通。《集韻》曲也。《史記·司馬相如子虛賦》其山則盤紆岪鬱。《諸葛亮贊》初九龍盤。又盤庚,殷王名。《前漢·古今人表》作般庚。又鉤盤,九河之一。《爾雅·釋水註》水曲如鉤,流盤桓也。又門名。《陸廣微吳地志》盤門,古作蟠門。嘗刻木作蟠龍,以此鎭越。又通作磐。《前漢·文帝紀》盤石之宗。《成公綏·嘯賦》坐盤石。《註》盤,大石也。又與螌通。《春秋·隱元年疏》郭璞云:蜚卽負盤,臭蟲。《集韻》作負螌。又叶蒲延切,便平聲。《古詩》上枝似松柏,下根據銅盤。雕文各異類,離婁自相聮。又叶似宣切,音旋。《張衡·南都賦》翹遙遷延,䠥𨇨蹁躚,結九秋之增傷,怨西荊之折盤。《註》西荊卽楚舞也。折盤,舞貌。又蜀江三峽中水波圓折不定者,名曰盤。亦作旋。《張𧓍過黃牛峽詩》盤渦逆入嵌空地,斷壁高分繚繞雲。《袁桷詩》敎民風揜草,化俗水旋渦。又叶符兵切,音平。《崔瑗·竇大將軍鼎銘》禹鏤其鼎,湯刻其盤。紀功申戒,貽則後人。《韻補》庚通眞。《說文》本作槃。《廣韻》俗作柈。| Guangyun: 盤 槃 薄官 並 桓 桓 平聲 一等 合口 桓 山 上平二十六桓 bʱuɑn buɑn buɑn buɑn buɑn bʷɑn bwan pan2 buan buan 籀文 || ZYYY: 盤 盤 滂 桓歡合 桓歡 陽平 合口呼 pʰuɔn || Môngcổ âmvận: pon bɔn 平聲 || Starostin: a dish, basin. A later meaning is 'game-board; game, hand (in a game)'. Viet. ván is colloquial; standard Sino-Viet. is bàn. For *b- cf. Xiamen, Chaozhou pua~2, Fuzhou puaŋ2, Jianou puiŋ2. || td. 盤算 pánsuàn (bàntính), 盤子 pánzi (giábán), 盤出去 pán chūqù (bánđi), 棋盤 qípán (váncờ), § 盤膝 pánxī (xếpbằng) ] *** , board, game set, check, gameboard, playing hand, examine, calculate, to coil, Also:, plate, tray, dish, basin, betrothal gifts. (from the man's side), current price, market quotation, (colloquial), sell out, offer to sell, transfer (property)   {ID10922  -   12/6/2019 10:58:42 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.