Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) bì, (2) lì, (3) bìa, (4) bựa, (5) vữa, (6) vỏ, (7) vi, (8) vảy, (9) vây, (10) da 皮 pí (bì) [ Vh @ QT 皮 pí < MC be < OC *bhaj | *OC 皮 皮 歌 皮 bral | Pt 符羈 || PNH: QĐ pei4, Hẹ pi2, pi5 | Shuowen: 剥取獸革者謂之皮。从又,爲省聲。凡皮之屬皆从皮。𥬖,古文皮。𠰎,籒文皮。符羈切 | Kangxi: 《康熙字典·皮部·皮部》皮:〔古文〕𥬖𠰎《唐韻》符羈切《集韻》《韻會》《正韻》蒲糜切,𠀤音疲。《說文》剝取獸革者,謂之皮。从又,爲省聲。《長箋》从爲形義俱遠。當作从又从尸。《徐曰》又,手也。生曰皮,理之曰革,柔之曰韋。《書·禹貢》梁州,厥貢熊羆狐狸織皮。《傳》貢四獸之皮,織金罽。《周禮·天官》掌皮掌秋斂皮,冬斂革,春獻之。《註》有毛爲皮,去毛爲革。又《釋名》被也。被,覆體也。《韻會》皮膚,肌表也。《史記·酈生傳》足下以目皮相,恐失天下士。又《揚子·方言》秦晉言非其事,謂之皮傳。《註》謂强語也。《後漢·張衡傳》後人皮傳,無所容篡。《註》皮膚淺近,强相傅會也。又《博雅》皮,弁冠也。《禮·郊特牲》祭之日,王皮弁以聽祭報,示民嚴上也。又《正韻》狐貉之裘曰皮也。《莊子·讓王篇》冬日衣皮毛。又皮侯。《周禮·冬官考工記》張皮侯而棲鵠。《論語》射不主皮。《註》皮,革也。布侯而棲革於其中以爲的,所謂鵠也。又皮幣。《前漢·武帝紀》請收銀錫,造白金及皮幣,以足用。又腹心部曰皮室。《遼史·百官國語解》軍制有南北左右皮室,及黃皮室,皆掌精兵。又《博雅》重皮,厚朴也。又《古今注》長安兒童呼苦葴爲皮弁。又《本草·釋名》仰天,皮掬,天皮,地衣草別名。卽濕地上苔衣也。又皮氏,縣名。《前漢·地理志》屬河東郡。又皮山,山名。見《山海經》。又姓。鄭大夫子皮,後漢皮揚,唐皮日休。又叶蒲何切,音婆。《詩·召南》羔羊之皮,素絲五紽。《左傳·宣二年》宋華元謂役者曰:牛則有皮,犀兕尚多,棄甲則那。役者曰:從其有皮,丹漆若何。| Guangyun: 皮 皮 符羈 並 支B開 支B 平聲 三等 開口 支B 止 上平五支 bʱie̯ bǐe bje biɛ bɣiᴇ bɯiɛ bjiə̆ pi2 bie bye 皮膚也釋名曰皮被也被覆體也亦姓出下邳符羈切六 || ZYYY: 皮 裴 滂 齊微合 齊微 陽平 合口呼 pʰui || Môngcổ âmvận: pue buɛ̆ 平聲 || Starostin : hide, fur, animal skin. Cf. perhaps also Viet. vảy 'fish scale, thin skin'. For *bh- cf. Min forms: Xiamen phe2, Chaozhou phue2, Fuzhou phui2, Jianou phue|2. | Ghichú: § âm Nôm nghĩa Nôm: bầy, bề, bì, bìa, vào, vừa | ¶ p- ~ l-, v-, j-(d-) | § 波 bō (ba) dư || td. 皮鞋 píxié (giàyda), 皮袋 pídài (túida) 他老挨打, 都皮了. Tā lăo ăidă, dōu pí le. (Nó luôn ănđòn, đâmlìra), 花生皮了 Huāshēng pí le. (Ðậuphộng bựa ra.) ] *** , skin, cover, fish scale, hide, fur, leather, pod, outer, hull, husk, tegument, surface, film, superficial, peel, Also:, naughty, case-hardened, no longer care, become soft and soggy, stale, no longer crisp, (Viet) pork skin shreds, shredded pork skin,   {ID10881  -   10/11/2018 7:19:49 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.