Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) bì, (2) lì, (3) da, (4) bựa, (5) vữa, (6) vỏ, (7) vi, (8) vảy, (9) vây 皮 pí (bì) [ Vh @ QT 皮 pí < MC be < OC *bhaj | Pt 符羈 | Shuowen: 剥取獸革者謂之皮。从又,爲省聲。凡皮之屬皆从皮。𥬖,古文皮。𠰎,籒文皮。符羈切 | Starostin : hide, fur, animal skin. Cf. perhaps also Viet. vảy 'fish scale, thin skin'. For *bh- cf. Min forms: Xiamen phe2, Chaozhou phue2, Fuzhou phui2, Jianou phue|2. | Ghichú: § âm Nôm nghĩa Nôm: bầy, bề, bì, bìa, vào, vừa | ¶ p- ~ l-, v-, j-(d-) | § 波 bō (ba) dư || td. 皮鞋 píxié (giàyda), 皮袋 pídài (túida) 他老挨打, 都皮了. Tā lăo ăidă, dōu pí le. (Nó luôn ănđòn, đâmlìra), 花生皮了 Huāshēng pí le. (Ðậuphộng bựa ra.) ] , skin, cover, fish scale, hide, fur, leather, pod, outer, hull, husk, tegument, surface, film, superficial, peel, Also:, naughty, case-hardened, no longer care, become soft and soggy, stale, no longer crisp, (Viet) pork skin shreds, shredded pork skin,   {ID10881  -   3/10/2018 7:49:47 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.