Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) bái, (2) bò, (3) bươi, (4) bới, (5) moi, (5) bóc, (6) móc 扒 bā (bái) [ Vh @ QT 扒 bā, pā, pá < MC paj < OC *prēts | *OC (1) 扒 八 祭 𢷎 preːds , (2) 扒 八 月 八 preːd 詩拜字異文 , (3) 扒 八 月 䇷 pred | Pt 博怪 | PNH: QĐ paa1, paa4, Hẹ bai5 | Kangxi: 《康熙字典·手部·二》扒:《唐韻》博怪切《集韻》《韻會》《正韻》布怪切,𠀤音拜。拔也。《元包經》拔屵扒氐。傳曰:轉石伐木也。《註》屵音業。氐,根也。又與拜通。《王應麟·詩攷》勿翦勿扒。亦作拜。又《唐韻》博拔切《集韻》《韻會》布拔切,𠀤音八。破也。《史記·封禪書》掊視得鼎。《註》索隱曰:掊,扒也。又擊也。或作捌。又《唐韻》彼列切《集韻》筆別切,𠀤讀若分別之別。擘也,剖分也。| Guangyun: (1) 扒 𢷎 博怪 幫 皆開 怪 去聲 二等 開口 皆 蟹 去十六怪 păi pɐi pɛi pɐi pɣɛi pɯæi pəɨj bai4 praih paey 拔也詩云勿剪勿扒案本亦作拜 , (2) 扒 八 博拔 幫 鎋開 鎋 入聲 二等 開口 山 山 入十五鎋 pat pæt pɛt pæt pɣɛt pɯæt pəɨt ba pret paet 破聲 , (3) 扒 䇷 方别 幫 薛B開 薛B 入聲 三等 開口 仙B 山 入十七薛 pi̯ɛt pĭɛt pjɛt piæt pɣiᴇt pɯiɛt piat bie piet pyet 擘也 || Starostin: A late word, attested only since Tang. Modern bā is irregular; there is also a number of other colloquial readings, having no apparent MC source (pā, pá). | ¶ b- ~ m- || td. 扒手 bāshǒu (móctúi), 扒皮 bāpí (bócvỏ) ] , climb, pull out, hold on to, cling to, strip, skin, dig, dig up, rake, push aside, Also:, climb, crawl, crouch, snatch, pick,   {ID453067705  -   7/1/2019 9:34:30 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.