Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
洱 ěr (Nhĩ) [ Vh @ QT 洱 ěr ~ ht. QT 耳 ěr, rén, rěng < MC ɳy < OC *nhjəʔ | *OC (1) 洱 耳 之 耳 njɯʔ 見漢書 , (2) 洱 耳 之 餌 njɯs 見漢書 | PNH: QĐ ji5,Hẹ ngi3 | Guangyun: (1) 洱 耳 而止 日 之 止 上聲 三等 開口 之 止 上六止 ȵʑi ȵʑĭə ȵiə ȵʑie ȵɨ ȵɨ ȵɨ er3 njix riio 水名出罷谷山又而志切 , (2) 洱 餌 仍吏 日 之 志 去聲 三等 開口 之 止 去七志 ȵʑi ȵʑĭə ȵiə ȵʑie ȵɨ ȵɨ ȵɨ er4 njih rioh 水名 ] ***** , Er, name of a river flowing into Erhai Lake in Dali County, Yunnan Province, Also:, Erhai, name of a lake in Yunnan Province, China   {ID453060146  -   5/14/2019 5:51:46 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.