Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
雒龍君 雒龍君 Luòlóng​jūn (Lạclongquân) [ Vh @ QT 雒龍君 Luòlóng​jūn ~ QT 貉龍君 Luòlóng​jūn ~ QT 駱龍君 Luòlóng​jūn || Wikipedia: Lạc Long Quân (khoảng th kỷ 29 TCN) (chữHán: 雒龍君 hoặc 駱龍君 hoặc 貉龍君) tênhúy là Sùng Lãm (崇纜), contrai của Kinh Dương Vương Lộc Tục và congái Động Đình Quân tênlà Thầnlong. | Lạc Long Quân (Hantu: 雒龍君; literally 'Dragon Lord of Lạc'; sometimes spelled 駱龍君 or 貉龍君 and also called Hùng Hiển Vương), according to the creation myth of the Vietnamese people, was the father of the Vietnamese people, and their first true king. Lạc Long Quân was the son and sole successor of Jiang Luxu (Khương Lộc Tục, 姜祿續), the King of Jingyang (the King of Kinh Dương, Kinh Dương Vương, 涇陽王), who ruled over Chigui (Xíchquỷ; 赤鬼). He is supposed to have become king in 2839 BC. | 雒龍君(越:Lạclongquân/雒龍君?),有時寫作駱龍君或貉龍君【「雒」音「luò/ㄌㄨㄛˋ」】,諱崇纜(越:Sùng Lãm/崇纜?)。 據越南人的創世神話,他是越南人的始祖,他們的第一位王。 貉龍君是涇陽王祿續的兒子,統治赤鬼國。傳說他在公元前2839年成為王。 炎帝神農氏三世孫帝明接得婺僊女生姜祿續,明封祿續為涇陽王,祿續娶洞庭君的女兒神龍,生崇纜,就是貉龍君,崇纜娶帝來的女兒嫗姬. ] , Lac Long Quan, name of the first legendary king in Vietnam history in 2839 BC   {ID453100622  -   9/19/2019 12:39:42 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.