Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) Hoa, (2) huê, (3) rộ, (4) nở 华 Huá (Hoa) [ Vh @ QT 华 (華) Huá, huà, huā (Hoa) ~ QT 花 huā (hoa), nở, rộ \ ¶ hw- ~ n-, r- | QT 华 (華) huā, huá, huà < MC xwa, ɠwa < OC *swra:, *wra: | *OC (1) 華 華 魚 華 qʰʷraː , (2) 華 華 魚 華 ɡʷraː 說文於聲 , (3) 華 華 魚 摦 ɡʷraːs 華山、同崋 | PNH: QĐ faa1, waa4, waa6, Hẹ fa2 | Pt 呼瓜, 戶花 | Shuowen 華,戶瓜切,榮也。從艸從𠌶。凡華之屬皆從華。 | Guangyun: (1) 華 戸花 匣 麻二合 平聲 麻 合口二等 假 麻 ghrua/hoa, (2) 華 呼瓜 曉 麻二合 平聲 麻 合口二等 假 麻 xwa hrua/xoa, (3) 摦 胡化 匣 麻二合 去聲 禡 合口二等 假 麻 ɣwa ghruah/hoah || Starostin: flower, blossom. Also read *wra:, MC g|wa. (FQ 戶花), Pek. huá 'blossoming, beautiful' (obviously related to *s-wra:). For *w- cf. Xiamen ua2. Since Bei-chao (4th cent.) the common usage has preserved 華 with the reading *wra: (at that time already *g|wa:.), and introduced the character 花 for the reading *swra: (at that time already *xwa:.) | ¶ hw- ~ r- || td. 中華 Zhōnghuá (Trunghoa), 華山 Huà​shān (Hoasơn), § 光華 guānghuá (rạngrỡ), 華貴 huá​guì (quíphái), 華佗 Huá Tuó (Hoa Đà) ] *** , Chinese, China, flowery, illustrious, flashy, grey, prosperous, splendid,   {ID453119568  -   4/4/2019 12:47:07 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.