Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) y, (2) ỷ, (3) dựa, (4) vịn, (5) nhờ 依 yī (ỷ) [ Vh @ QT 依 yī, yí, yǐ (y, ỷ) < MC ʔɨj < OC *ʔǝj |*OC 依 衣 微 依 qɯl | PNH: QĐ ji1, Hẹ j3, j1| Tang reconstruction: qiəi, qiəi | Shuowen: 《人部》依:倚也。从人衣聲。 | Kangxi: 《康熙字典·人部·六》依:《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤於希切,音衣。《說文》倚也。《書·無逸》知小人之依。《註》言稼穡。《詩·小雅》謀之不臧,則具是依。《又》昔我往矣,楊柳依依。又依稀,猶彷彿也。《劉禹錫詩》宋臺梁館尚依稀。又姓。又《集韻》《韻會》𠀤隱豈切,音倚。《詩·大雅》于京斯依。又斧依,與扆通。《儀禮·覲禮》天子設斧依于戸牖之閒。《註》依,如今綈素屛風也。有繡斧文,所以示威也。又纏弦也。《儀禮·卽夕禮》設依撻焉。《疏》依,以韋依纏其弦,卽今時弓𢐠是也。又《儀禮·士虞禮》佐食無事,則出戸負依南面。《註》戸牖之閒謂之依。又喻也。《禮·學記》不學博依,不能安詩。《疏》謂依倚譬喻也。又《韻補》叶烏皆切,音挨。《曹植詩》願爲西南風,長逝入君懷。君懷良不開,賤妾當何依。又《白居易詩》坐依桃葉妓。《自註》依,烏皆反。 考證:〔《儀禮·士喪禮》設依撻焉。《疏》依,以韋依纏其弦,如今時弓𢐠是也。〕謹照原書士喪禮改卽夕禮。如今時改卽今時。| Guangyun: 依 依 於希 影 微開 微 平聲 三等 開口 微 止 上平八微 ʔe̯i ʔiəi ʔiəi ʔɨi ʔɨi ʔɨj yi1 qioi ioi 倚也禄也於希切八 || ZYYY: 依 衣 影 齊微齊 齊微 陰平 齊齒呼 i || Môngcổ âmvận: 'i ʔi 平聲 || Starostin: to lean on, rely on, depend on. Also used for a homonymous *ʔǝj '(perhaps:) be fertile'. | ¶ y- ~ nh-, v-, j-(d-) ] *** depend on, near to, lean on, rely on, be set in, Also:, in the light of, in accordance with, according to, consent, comply with, yield to, agree, obey a wish,   {ID453074584  -   8/7/2018 1:55:59 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.