Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) ải, (2) ai, (3) nhai, (4) ăn, (5) tới 挨 ái (ải) [ Vh @# QT 挨 ăi, ái, āi (ai, ải, nhai) < MC ʔaj, ʔʌj < OC *ʔrǝ̄ʔ, *ʔǝ̄ʔ | Pt 於改 | PNH: QĐ aai1, Hẹ ai1, jai1 | Shuowen: 擊背也。从手矣聲。於駴切 | Kangxi: 《唐韻》於駭切《集韻》倚駭切,唉上聲。 又《唐韻》於攺切《​​集韻》倚亥切,愛上聲。擊也。 | Guangyun: (1) 挨 於駭 影 皆開 上聲 蟹 開口二等 皆 蟹 qraix/aej ʔɐi , (2) 欸 於改 影 咍 上聲 賄 開口一等 咍 蟹 qaix/oj ʔɒi || td. 挨打 áidă (ănđòn), 挨次 āicì (tớitấp), 挨近 āijìn (tớigần) ] , hit, push, (hunger, bully..) suffer, endure, put off, procrastinate, suffer, endure, drag out, delay, stall, play for time, Also: next to, in order, in sequence, lean to,   {ID453054383  -   7/24/2019 7:12:13 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.