Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) điên, (2) đỉnh, (3) đập, (4) trán, (5) ngọn, (6) chỏm, (7) chóp 顛 diān (điên) [ Vh @ QT 顛 (顚) diān, tián, tiàn ~ ht. QT 填 tián < MC diɛn, din < OC *dhən, *dhi:nʔ | *OC (1) 顛 眞 眞 顚 tiːn, (2) 顛 眞 眞 瑱 tʰiːns 同瑱 | PNH: QĐ dien1, Hẹ din5 | Shuowen: 《頁部》顚:頂也。从頁眞聲。| Kangxi: 《康熙字典·頁部·十》顚:《唐韻》都年切《集韻》《韻會》《正韻》多年切,𠀤音𠫉。《說文》頂也。《爾雅·釋言》顚,頂也。《疏》謂頭上也。《詩·秦風》有馬白顚。《傳》白顚,的顙也。《疏》額有白毛,今之戴星馬也。又《玉篇》山頂曰顚。《蘇軾·琴操》山有時而童顚。又本末曰顚末。《陸機·文賦》如失機而後會,恆操末以續顚。《註》言先後失序也。又《小爾雅》殞也。《釋名》倒也。《書·微子》告予顚隮。《疏》謂從上而隕。《莊子·人閒世》形就而入,且爲顚爲滅。《郭註》若遂與同,則是顚危而不扶持。《正字通》別作傎。又與癲同。狂也。《唐書·張旭傳》旭大醉,呼叫狂走,以頭濡墨而書,世號張顚。又地名。《左傳·僖二年》冀爲不道,入自顚軨。伐鄍三門。杜註:河東大陽縣東北有顚軨阪。又縣名。與滇同。《司馬相如·上林賦》文成顚歌。《註》文穎曰:文成,遼西縣名。顚,益州顚縣。其人能作西南夷歌。顚,卽滇字。又專一也。《莊子·馬蹄篇》至德之世,其行塡塡,其視顚顚。《陸德明·音義》顚顚,丁田反。崔云:專一也。又姓。晉有顚頡。見《左傳》。又人名。《書·君奭》有若泰顚。又《集韻》亭年切,音田。顚顚,憂思貌。《禮·玉藻》喪容纍纍,色容顚顚。《註》憂思貌也。《釋文》顚字又作㒹,音田。又丁年反。又與闐通。《禮·玉藻》盛氣顚實揚休。《註》顚,讀爲闐。《疏》顚,塞也。《釋文》闐音田。又《集韻》典因切。亦頂也。《司馬相如·上林賦》長嘯哀鳴,翩幡互經。夭蟜枝格,偃蹇杪顚。又《廣韻》他甸切,瑱去聲。與瑱同。《集韻》亦作𦗁。 考證:〔《左傳·僖二年》冀爲不道入自顚軨。《註》虞地。《後漢·郡國志》河東郡大陽有顚軨阪。〕謹按杜註無虞地二字。今据左傳原文於入自顚軨下增伐鄍三門。下照杜註原文改杜註河東大陽縣東北有顚軨阪。〔又縣名,與滇同。《司馬相如·子虚賦》文成顚歌。註女穎曰文成。遼西縣名。〕謹照原文子虚賦改上林賦。女穎改文穎。〔《莊子》其字顚顚。〕謹照原文其字改其視。〔《上林賦》夭嬌枝格,偃蹇杪顚。〕謹照原文夭嬌改夭蟜。| Guangyun: 㒹 顚 都年 端 先開 先 平聲 四等 開口 先 山 下平一先 tien tien ten tɛn ten ten tɛn dian1 ten ten 上同 || ZYYY: 顛 顛 端 先天齊 先天 陰平 齊齒呼 tiɛn || Môngcổ âmvận: den tɛn 平聲 || td. 山顛 shāndiān (đỉnhnúi), 顛末 diānmò (chópbu), 神魂顛倒 shénhún diāndăo (hồnvía đảođiên), 顛簸 diānbǒ (đậpvỗ), 整天跑跑顛顛 Zhěngtiān păopăo diāndiān. (Chạynhảy tungtăng suốtngày.) ] *** , to top, inverted, jolt, toss, strike, Also:, summit, top, forehead,   {ID453059501  -   6/3/2019 4:08:49 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.