Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) đốn, (2) trận, (3) đặt, (4) đống, (5) dậm 頓 dùn (đốn) [ Vh @ QT 頓 dùn, dú < MC tun < OC *tūrs | *OC 頓 屯 文 頓 tuːns | PNH: QĐ deon6, duk6, Hẹ dun3, dun5 | Shuowen: 下首也。从頁屯聲。都困切 | Kangxi: 《康熙字典·頁部·四》頓:《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤都困切,敦去聲。《說文》下首也。《周禮·春官·大祝》辨九𢷎,二曰頓首。《註》頓首,拜頭叩地也。又《博雅》頓,僵也。又《揚子·方言》頓愍,惛也。江湘之閒謂之頓愍。南楚飮毒藥懣亦謂之頓愍,猶中齊言眠眩也。又《增韻》貯也,宿食所也。《隋書·煬帝紀》每之一所,輒數道置頓。又《增韻》次也。又食一次也。《世說新語》襄陽羅友,嘗伺人祠乞食。往太蚤,主人問何得在此。答曰:聞卿祠,欲乞一頓食耳。《杜甫詩》頓頓食黃魚。又陡頓,遽也。《列子·天瑞篇》一氣不頓盡,一形不頓虧。又壞也。《左傳·襄四年》甲兵不頓。《註》頓,壞也。正義曰:頓,謂挫傷折壞,今俗語委頓是也。又止也。《史記·王翦傳》三日三夜不頓舍。又捨也。《曹植·七啟》頓網縱綱。《註》頓,捨也。縱,緩也。又地名。《詩·衞風》送子涉淇,至于頓丘。《傳》丘一成爲頓丘。《前漢·地理志》頓丘縣屬東郡。《師古註》以丘名縣也。丘一成爲頓丘,謂一頓而成也。又國名。《春秋·僖二十五年》楚人圍𨻰,納頓子于頓。《前漢·地理志》南頓縣屬汝南郡。《註》故頓子國。頓迫於𨻰,其後南徙,故號南頓。又姓。《魏志·華陀傳》有頓子獻。又《集韻》徒困切《正韻》杜困切,𠀤音鈍。《集韻》不利也。《前漢·賈誼傳》芒刃不頓。《註》頓,讀曰鈍。又《韻會》《正韻》𠀤當沒切,音咄。《前漢·匈奴傳》單于太子曰冒頓。《註》冒,音墨。頓,音毒。 考證:〔《釋名》頓,僵也。〕謹按語出博雅,今將釋名改爲博雅。〔《曹植·七啓》頓綱縱綱。〕謹照原文頓綱改頓網。〔《春秋·僖二十五年》楚子圍陳,納頓子于頓。〕謹据經文楚子改楚人。 | Guangyun: 頓 頓 都困 端 魂 慁 去聲 一等 合口 魂 臻 去二十六慁 tuən tuən tuən tuən tuən tuon twən dun4 tuonh tuonn 說文云下首也亦姓魏志華佗傳有督郵頓子獻都困切三 || ZYYY: 頓 頓 端 真文合 真文 去聲 合口呼 tuən || Môngcổ âmvận: dun tun 去聲 || Starostin: Attested already in Shijing, but omitted by Schüssler. During LZ the character was used for several homonymous words: *tūr-s 'bow down to the earth (e. g. head)'; *tūr-s 'raise, lift'; *tūr-s 'sudden'; *tūr-s 'worn, dull (e. g. edge); to exhaust; to ruin'. || td. 頓足不前 dùnzúbùqián (đứngchếtmộtchỗ), 我嗎了他一頓. Wǒ mà le tā yī dùn. (Tôi mắng cho nó một trận.), 頓足 dùnzú (dậmchân) ] *** , jerk, stop, bout, spell, pause, stop, bow, kowtow, arrange, be stationed, Also:, suddenly, immediately, hill, mound, (measure word for) scoding, beating, a time, a meal,   {ID453059980  -   6/14/2019 3:30:44 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.