Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) đại, (2) đãi, (3) đệ, (4) tới, (5) tó, (6) tóm 迨 dài (đại) [ Vh @ QT 迨 (逮) dài, dăi (đại, đãi, đệ) < MC dɤj, diej < OC *lhə:p, *lhjə:ps | *OC (1) 逮 隶 隊 代 l'ɯːds 隸轉註字 , (2) 逮 隶 隊 第 l'ɯːds 隸轉註字 | PNH: QĐ dai6, doi6 | Pt 徒耐, 特計 | Shuowen: 唐逮,及也。从辵隶聲。徒耐切〖注〗臣鉉等曰:或作迨。〖注〗逯(𨓻),古文逮。| Kangxi: 〔古文〕逯《廣韻》《集韻》《韻會》徒戴切《正韻》度耐切,𠀤音代。《說文》及也。《易·繫辭》水火相逮。《註》水火不相入而相逮及。《書·周官》夙夜不逮。 又《正韻》追也。《前漢·𠛬法志》逮繫。《註》辭之所及,則追捕之,故謂之逮。 又《集韻》《韻會》《正韻》𠀤蕩亥切,音迨。與迨同。 又《廣韻》特計切《集韻》《韻會》大計切,𠀤音第。逮逮,安和貌。《禮·孔子閒居》威儀逮逮。 又叶吐內切,音退。《前漢·郊祀歌》靑陽開動,根荄以遂。膏潤幷愛,跂行畢逮。| Guangyun: (1) 逮 第 特計 定 齊開 霽 去聲 四等 開口 齊 蟹 去十二霽 dʱiei diei dei dɛi dei dei dɛj di4 deh dey 逮及也又徒戴切, (2) 逮 代 徒耐 定 咍 代 去聲 一等 開口 咍 蟹 去十九代 dʱɑ̆i dɒi dᴀi dɒi dʌi dəi dəj dai4 daih doy 及也又徒帝切 || ZYYY: 迨 帶 端 皆來開 皆來 去聲 開口呼 tai || Môngcổ âmvân: (1) ti di 去聲, (2) tay daj 去聲 || Starostin: to come to, reach, come forward; be perfect. MC has also a parallel (originally dialectal) reading diej (FQ 特計) id. Viet. tới is colloquial; standard Sino-Viet. is đại. During Early Zhou sometimes written as 棣 (thus in Shi 26.3), which allows to reconstruct *lh-. OC *lhə:p-s is an *-s-derivate from OC *lhə:p 'to reach' (attested since Han: 遝 MC diej 褞, Pek. dài, q.v.). || td. 逮捕 dàibǔ (tómbắt) ] *** , catch, seize, arrest, Also:, reach, when, until,   {ID453059023  -   7/5/2019 6:40:19 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.