Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) đẳng, (2) những, (3) bằng, (4) hạng, (5) ngang, (6) đều, (7) đợi 等 děng (đẳng) [ Vh @ QT 等 děng ~ sòng, đều, đợi 待 dài (đãi) | QT 等 děng < MC tɤŋ, tej < OC *tjə:ŋʔ, *tə:ʔ (~> Viet. 'đợi') | *OC (1) 等 寺 之 等 tɯːʔ , (2) 等 寺 蒸 等 tɯːŋʔ | PNH: QĐ dang2, Hẹ dien3 | Shuowen: 齊簡也。从竹从寺。寺,官曹之等平也。多肯切 | Kangxi: 《廣韻》《正韻》多肯切《集韻》《韻會》得肯切《海篇》登上聲。類也,比也,輩也。《易·繫辭》爻有等,故曰物。《禮·曲禮》見同等不起。 又齊也。《左傳疏》春秋分而晝夜等,謂之日中。 又等級也。《禮·樂記》則貴賤等矣。《周禮·春官》以玉作六瑞,以等邦國。《左傳·隱五年》明貴賤,辨等列。 又稱量輕重也。《孟子》等百世之王。《史記·夏本紀》四岳曰:等之未有賢於鯀者。 又《篇海》等𠋫,待也。| Guangyun: 等 dn 多改 端 咍 海 上聲 一等 開口 咍 蟹 上十五海 tɑ̆i tɒi tᴀi tɒi tʌi təi təj dai3 taix toj 齊也多改切又多肯切一 等 dn 多肯 端 登開 dn 上聲 一等 開口 登 曾 上四十三等 təŋ təŋ təŋ təŋ təŋ təŋ təŋ 等3 tongx tonk 齊也類也比也輩也多肯切一 || ZYYY: 等 等 端 庚青開 庚青 上聲 開口呼 təŋ || Môngcổ âmvận: dʰing təŋ 上聲 || Starostin : rank, degree, grade, class (L. Zhou). There is also a MC reading të/j < *t@:?. It is not quite clear which reading is original: the final -@:ŋ? is very rare, and hsieh-sheng speaks against *-ŋ in this series; on the other hand, the character is attested rather late, and hsieh-sheng evidence is not too important in this case. | ¶ d- ~ h-, ng- || td. 等號 děng​hào (dấubằng), 等分 děngfēn (phânđều), 空等 kōngděng (đợikhông), 等於 děngyú (bằngvới), 平等 píngděng (sòngphẳng), 等人 děng rén (những người) ] *** , rank, degree, grade, class, equal to, equal, equally, on the same footing, et cetera, etc., Also:, wait, await, expect, and so on, et cetera, etc., orderly bamboo slips,   {ID10096  -   4/26/2019 1:11:36 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.