Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) đích, (2) để, (3) đấy, (4) đâu, (5) của 的 dì, dí, dē (đích, để) [ Vh @ QT 的 dì, dí, dē, de, xiào < MC tiek < OC *te:kw | *OC 的 勺 藥 的 pleːwɢ | Pt 都歷 | PNH: QĐ di1, dik1, Hẹ dit7 | Tang reconstruction: dek | Kangxi:《康熙字典·白部·三》的:《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤丁歷切,丁入聲。《說文》明也。《徐曰》光的然也。《博雅》白也。《玉篇》遠也,明見也。《中庸》小人之道,的然而日亡。《註》表見也。《史記·司馬相如·上林賦》皓齒粲爛,宜笑的皪。《註》鮮明貌。《𨻰書·徐陵傳》的的宵烽。又《增韻》實也。《魏志·崔林傳》各國遺子來朝,林恐或非眞的。《南齊書禮志》泛之爲言,無的之辭。《宋史·歐陽修傳》的的有表證。又《正韻》端的也。又指的要處也。又《玉篇》射質也。《正韻》射侯之中。《前漢·鼂錯傳》矢道同的。《註》射之準臬也。《荀子·勸學篇》質的張而弓矢至焉。《註》質,射侯也。的,正鵠也。又平的,縣名。《前漢·地理志》屬靑州。又婦人面飾曰的。《王粲神女賦》施華的兮結羽儀。《仙經》鮑姑以艾灼龍女額,後人效之,謂之龍的。《集韻》作䵠。又蓮子曰的。《爾雅·釋草》其實蓮,其根藕,其中的。《註》的,蓮中子也。《集韻》通作菂。又馬名。《易·說卦》其於馬也爲的顙。《註》額有白毛,今之戴星馬。《爾雅·釋畜》作馰。又《集韻》胡了切,音皛。亦蓮子也。又叶丁藥切,當入聲。《詩·小雅》發彼有的,以祈爾爵。《傳》發,發矢。的,質也。又叶之若切,音灼。《潘岳·芙蓉賦》丹輝拂紅,飛鬚𠂹的。斐披赩赫,散煥熠爚。又楊愼曰:的,音灼。婦人以點飾額也。《史記·五宗世家程姬註》的,以丹註面,婦人有月事,妨于進御,難于自言,故點的以見。○按《釋名》以丹注面曰勺。勺,灼也。謂有月事者注面,灼然爲識,是的、勺同爲一字。《說文》本作的。《類篇》或作𤾠。《音學五書》的字在入聲,則當入藥,音都略切。轉去聲,則當入嘯,音都料切。後人誤音爲滴,轉上聲爲底。宋人書中凡語助皆作底,𠀤無的字。又今人小的字,亦當作小底。如宋史內班小底,遼史承應小底之類是也。|| Gunagyun: 的 的 都歷 端 錫開 錫 入聲 四等 開口 青 梗 入二十三錫 tiek tiek tek tɛk tek tek tɛjk di tek tek 指的又明也≆說文作旳都歷切二十六 || ZYYY: 的 的 端 齊微齊 齊微 入聲作上聲 齊齒呼 ti || Môngcổ âmvận: di ti 入聲 || Starostin: mark in a target. During L. Zhou also used for a homonymous *te:kw| 'bright, brilliant' (probably related to 灼 *tekw| 'burn, brilliant' q.v.) || td. 的當 dídàng (đíchđáng), 的確 díquè (quảthế), 目的 mùdì (mụcđích), 好的 hăode (hayđấy), 搶匪是逃不掉的, 警察已經封鎖了道路. Qiǎngfěi shì táo búdiào de, jǐngchá yǐjīng fēngsuǒ le dàolù. (Têncướp chạykhôngthoát đâu, cảnhsát đã phongtoả các ngãđường.) ] *** , mask in a target, target, aim, goal, destination, clear, bright, Also: (grammatical possessive indicator) 's, of, by, (grammatical particle conveying the connotation of) that's it!, cannot be!, imposible! really, certainly, indeed,   {ID10944  -   1/26/2020 5:49:34 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.