Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) điều, (2) sợi, (3) đường, (4) thiêu, (5) thon, (6) dài, (7) dài, (8) điếu 條 tiáo (điều) [ Vh @ 條 tiáo ~ 'sợi' 線 xiàn (tuyến) | Vh @ QT 條 (樤) tiáo, dí (điều, thiêu) < MC diew < OC *li:w | Pt 徒聊 | PNH: QĐ tiu4, tiu5, Hẹ tiau2 | Shuowen: 小枝也。从木攸聲。徒遼切 | Kangxi: 《廣韻》徒聊切《集韻》《韻會》田聊切,音迢。或作樤。 《徐曰》自枝而出也。《詩·周南》伐其條枚。《傳》枝曰條,榦曰枚。 又長也。《書·禹貢》厥木惟條。 又條理也。《書·盤庚》若網在綱,有條而不紊。 又條鬯也。《前漢·律志》隂陽萬物,靡不條鬯該成。 又敎條。《史記·酷吏傳》以興化條。 又條奏。《前漢·元帝詔》條奏無有所諱。 又條例。《晉書·劉實傳》撰《春秋條例》二十卷。顏師古曰:凡言條者,一一而疏舉之,若木條焉。 又繩也。《禮·雜記》喪冠條屬。 又八風之一。《易緯通卦驗》東北曰條風。 又《博雅》條條,擾亂也。 又姓。《姓苑》晉有冉閔司空條枚。 又《集韻》他彫切,音祧。枝落也。 《詩·豳風》蠶月條桑。 又癡宵切。義同。 又與滌通。《周禮·秋官·之屬》條狼氏。《註》徒歷切,音滌。 又叶徒流切,讀若頭。《陸雲·夏府君誄》百行殊揆,君望斯周。栖儀初九,戢翼洪條。 | Guangyun: 迢 徒聊 定 蕭 平聲 蕭 開口四等 效 蕭 dʰieu deu || Starostin : be extending branches, extend, long; branch. Also used for *li:w 'orderly' (Schuessler: 'perhaps this is the same word: 'neatly branched = spread out'), as well as for *li:w '(perhaps) a tree like Mallotus japonicus'. For OC *l (not *lh-) cf. Min forms: Xiamen, Jianou tiau2, Chaozhou ti@u2, Fuzhou tieu2. Later, more abstract, meanings are: ('branch' > ) 'article, clause, paragraph' | td. 條陳 tiáochén (điềutrần), 條例 tiáolì (điềulệ), 第一條 dì yī tiáo (điều một), 條線 tiáoxiàn (sợidây), 條路 tiáolù (đườnglộ), 苗條 miáotiáo (thonnhỏ) ] . section, article, clause, paragraph, listed item, rule, regulation, extend, long, (measure word for) ribbon, river, etc., a strip, extending branch, branch, long, Also:, slim, devastating, family surname of Chinese origin, (Viet) (of cigarette) a stick,   {ID11697  -   1/11/2020 12:32:26 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.