Tunguyen HanNom

Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) đề, (2) để, (3) chỉ, (4) đợ, (5) đẩy, (6) đền, (7) đỡ 抵 dǐ (đề) [ Vh @ QT 抵 (牴、觝) dǐ (đề, để, chỉ) < MC tíej < OC *tǝ̄jʔ, *tǝ̄ījʔ | PNH: QĐ dai2, Hẹ dai1, dai3, di3, din3 | Shuowen: 擠也。从手氐聲。丁礼切 | Kangxi: 《康熙字典·手部·五》抵:〔古文〕𠥯《唐韻》都禮切《集韻》《韻會》《正韻》典禮切,𠀤音邸。《說文》擠也。又觸也。《前漢·禮樂志》習俗薄惡,民人抵冒。《註》抵,忤也,冒犯也。又當也。《史記·高祖紀》傷人及盜抵罪。《註》謂使各當其罪。《前漢·武帝紀》元封三年,作角抵戲。《註》兩兩相當,角力角技藝射御,故名角抵。又與觝通。《張騫傳》又作角氐。又至也。《前漢·杜延年傳》或抵其罪法。《註》特致之於罪法。又《禮·樂志》草木零落,抵冬降霜。又歸也。《前漢·項籍傳》抵櫟陽史司馬欣。《註》相歸抵也。亦通作邸。又拒也。《前漢·梁平王傳》抵讕置辭。又《田延年傳》延年抵曰:無有是事。《註》抵,拒諱也。又擲也。《後漢·禰衡傳》劉表嘗與諸文人共草章奏,衡見之,毀以抵地。又大抵,猶言大凡。《史記·酷吏傳》大抵盡詆以不道。《漢書》作大氐。《註》大歸也。又《集韻》或作掋。又直皆切,音㜨。亦擠也。又《韻會》掌氏切《正韻》諸氏切,𠀤音紙。同扺。擊也。《戰國策》蘇秦見說趙王於華屋之下,抵掌而談。《前漢·朱博傳》奮髥抵几。詳扺字註。| Guangyun: 邸 都禮 端 齊開 上聲 薺 開口四等 蟹 齊 tiei tex/tej || Starostin: to parry, ward off; to pledge (Han).Other meanings (probably derived from the basic meaning 'to ward off') are 'to reach; to correspond, to suit; to compensate'. Viet. đỡ is colloquial (cf. also đợ 'to pledge' - obviously from the same source) || td. 抵抗 dǐkàng (chốngđỡ), 大抵 dàdǐ (đạiđể), 。 《史記 Shǐjì ·(Sửký) 高帝紀 Gāodì Jì (Caođế Kỷ)》 傷人及盜抵罪。 Shāngrén jí dào dǐzuì. (Trộmcắp đánhngười phải đềntội.), 他打算把這個店低出去. Tā dǎsuàn bǎ zhège diàn dī chūqù. (Nó tính cho đẩy cáitiệm nầy đi.) ] **** , support, hold up, push against, ward off, resist, reach, arrive, correspond, suit, Also:, on the whole, compensate, pledge, mortgage, short sell,   {ID453059378  -   5/13/2018 6:23:39 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.