Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) độ, (2) dò, (3) đợt, (4) đọ, (5) đạc, (6) đò, (7) đo 度 dù (độ) [ Vh @ QT 度 dù, dò, duó, duò < MC dʌk < OC *dha:k, *dha:ks, *da:s, *daːɡ, *daːɡs < PC **dha: | ¶ d- ~ j-, td. 督 dū (đốc) ~ 'dục', 陡 dǒu (đẩu) ~ 'dốc' | *OC (1) 度 庶 暮 渡 daːɡs , (2) 說文庶省聲,實亦石聲 度 庶 鐸 鐸 daːɡ | PNH QĐ dok6, dou6, TrC dou7 (tōu), dag8 (tâk), Hẹ tok8, tu5 | Shuowen: 法制也。从又,庶省聲。徒故切 文二十八 重十六 | Kangxi: 〔古文〕𡧪㡯《唐韻》《集韻》《韻會》徒故仍。《正韻》獨故切,𠀤音渡。又法度。《易·節卦》節以制度。《禮·仲尼燕居》制度在禮。 又度量。《前漢·高帝紀》常有大度。 又風度。《唐書·張九齡傳》風度能若九齡乎。 又初度。《屈原·離騷》皇覽揆予於初度。《註》初生年時也。 又姓。《廣韻》出後漢荆州刺史度尚。又《玉篇》與渡通。過也 (đò)。《前漢·賈誼傳》猶度江河亡維楫。 又《廣韻》徒落切,音鐸。《爾雅·釋詁》謀也。| Guangyun: (1) 渡 徒故 定 模 去聲 遇 開口一等 模 遇 doh/duh dʰu , (2) 鐸 徒落 定 鐸開 入聲 藥 開口一等 唐 宕 dak dʰɑk || Starostin: Also read *d(h)āk-s, MC dò, Mand. dù, Viet. độ̣ 'measure, measure of length, rule, law'. Other loans from the same source are Viet. đo 'to measure (dimensions), to measure up (wood, land)'; đọ 'to compare; to compete'. | GSR 0801 a || td. 再度 zàidù (từngđợt), 每一年一度 Měinián yī dù. (Mỗinăm một đợt.) ] *** , measure, linear measure, surmise, survey, measurement, length, degree, surveying, calculate, consider, plan, degree, system, manner, Also:, time, occurence, ferry, cross river, (Viet.), rule, law, compare, compete, family surname of Chinese origin,   {ID5581  -   10/7/2019 8:19:37 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.