Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) định, (2) trán, (3) hẳn, (4) đặt 定 dìng (định) [ Vh @ QT 定 dìng < MC diɛŋ < OC *de:ŋs, *te:ŋs | *OC (1) 定 正 耕 矴 teːŋs 見詩, (2) 定 正 耕 定 deːŋs 小徐正聲 | PNH: QĐ deng6, ding6, Hẹ tin5 | Pt 徒徑 | SHuowen: 《宀部》定:安也。从宀从正。 | Kangxi: 《康熙字典·宀部·五》定:〔古文〕㱏《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤徒徑切,庭去聲。《說文》安也。《增韻》靜也,正也,凝也,決也。《易·說卦》天地定位。《書·堯典》以閏月定四時成歲。《禹貢》震澤底定。又《禮·王制》論進士之賢者,以告於王,而定其論。《註》謂各署其所長也。又止也。《書·洛誥》公定,予往已。《註》成王欲周公止洛,自歸往宗周也。又《儀禮·鄕飮酒禮》羹定。《註》定猶熟也。《疏》熟卽止,故以定言之。又《諡法》純行不差,安民法古,𠀤曰定。又州名。漢中山郡,唐改定州,以安定天下爲名。又丘名。《爾雅·釋丘》左澤曰定。又《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤丁定切,音訂。營室星也。《詩·鄘風》定之方中,作于楚宮。《註》定星昏而正中,於是時可以營制宮室,故謂之營室。孫炎曰:定,正也。一曰定謂之耨。又《詩·周南》麟之定。《註》定,額也。又《禮·禮器》羹定詔於堂。《註》羹,肉湆。定,熟肉。又《爾雅·釋器》斪斸謂之定。《郭註》鋤屬也。又叶唐丁切,音庭。《詩·小雅》亂靡有定。叶下寧成。又《韻會》古通正。亦作奠。引周禮瞽矇世奠繫,奠讀爲定,謂帝繫,諸侯世本之屬。| Guangyun: (1) 定 定 徒徑 定 青開 徑 去聲 四等 開口 青 梗 去四十六徑 dʱieŋ dieŋ deŋ dɛŋ deŋ deŋ dɛjŋ ding4 等h denq 安也亦州名帝堯始封唐國之城秦爲趙郡鉅鹿二郡漢爲中山郡後魏置安州又改爲定州以安定天下爲名徒徑切四 , (2) 定 定 徒徑 定 青開 徑 去聲 四等 開口 青 梗 去四十六徑 dʱieŋ dieŋ deŋ dɛŋ deŋ deŋ dɛjŋ ding4 等h denq 安也亦州名帝堯始封唐國之城秦爲趙郡鉅鹿二郡漢爲中山郡後魏置安州又改爲定州以安定天下爲名徒徑切四 || ZYYY: 定 定 端 庚青齊 庚青 去聲 齊齒呼 tiəŋ || Môngcổ âmvận: (1) ding tiŋ 去聲 , (2) ting diŋ 去聲 || Starostin : sit down, settle down; settle, determine. Also read *te:ŋ-s 'top, forehead; the constellation Pegasus in the 14th and 15th xiu or celestial segment'. OC *de:ŋ-s is possibly connected with 整 *teŋ? (q.v.) 'arrange, dispose'. || td. 定貨 dìnghuò (đặthàng), 定金 dìngjīn (đặtcọc) ] *** , arrange, plan, order, sit down, settle down, settle, determine, fix, set, Also:, forehead, top, the constellation Pegasus in the 14th and 15th xiu or celestial segment,   {ID11139  -   7/29/2019 3:41:18 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.