Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) đáo, (2) tới, (3) đến 到 dào (đáo) [ Vh @ QT 到 dào < MC tʌw < OC *ta:wʔs | PNH: QĐ dou3, Hẹ dau5 | SHuowen: 至也。从至刀聲。都悼切 | Kangxi: 《唐韻》《正韻》都導切《集韻》《韻會》刀號切,𠀤音倒。《爾雅·釋詁》到,至也。《疏》到者,自遠而至也。《詩·大雅》靡國不到。 又姓。《韻會》出彭城楚令尹屋到之後。 | Guangyun: 到 都導 端 豪 去聲 号 開口一等 豪 效 tauh/taw tɑu || td. 他是從台灣到越南做生意 Tā shì cóng Táiwān dào Yuènán zuò Shēngyì. (Nó từ Ðàiloan đến Việtnam làmăn.) ] , go to, arrive, reach, to, until, up to, unto, adsum,   {ID11498  -   7/5/2019 6:43:01 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.