Printable Version


+-+ Tảnmạn
|---+ Vấnnạn của chúngta....
+-----+ Topic: Câunói bấthủ của Solzhenitsyn về Ngasô by abcd


Author: abcd posted on 9/16/2022 4:44:20 PM

[center]
[img=Solzhenitsyn.jpg][/img]
[/center]

''感動 全 中國 的 '二舅' 被 指 多處 造假 的'' 只是 一個 小小 的 例子 所屬 在 索爾仁尼琴 的 公理: ''我們 知道 他們 在 撒謊, 他們也 知道 他們 在 撒謊, 他們 知道 我們 知道 他們 在撒謊, 我們 也 知道 他們 知道 我們 知道 他們 在 撒謊, 但 他們 仍然 在 撒謊.'' 這個 真理 現代 屬於 ''習普川 三 大 沙皇 魔王.''

''Gǎndòng quán Zhōngguó de “èrjìu” pī zhǐ duōchǔ zàojiǎ de'' zhǐshì yīgè xiǎoxiǎo de lìzi suǒshǔ zài Suǒ'ěrrénníqín de gōnglǐ: ''Wǒmen zhīdào tāmen zài sāhuǎng, tāmen yě zhīdào tāmen zài sāhuǎng, tāmen zhīdào wǒmen zhīdào tāmen zài sāhuǎng, wǒmen yě zhīdào tāmen zhīdào wǒmen zhīdào tāmen zài sāhuǎng, dàn tāmen réngrán zài sāhuǎng.'' Zhège zhēnlǐ xiàndài shǔyú ''xípǔchuān sān dà shāhuáng mówáng'.

(''Câuchuyện 'cậuhai' từng làm cả nướcTàu cảmđộng đã bị vạchtrần là đasố đều giảtạo'' chìlà một vídụ nhonhò thôi nằmtrong cái cônglý của Solzhenitsyn: ''Chúngta biếtrằng họ đang nóidối, họ cũng biếtlà họ đang nóidối, họ biếtrằng chúngta biếtlà họ đang nóidối, chúngta cũng biếtrằng họ biếtlà chúngta biếtlà họ đang nóidối, nhưng họ vẫncứ nóidối.'' Chânlý nầy ngàynay thuộcvề "tam đại Tập Trung Búđít lếuláo mavương''.)

''The story of 'Second Uncle' who touched the hearts of the whole China has been exposed of fraud in most places'' is just a small example proving Solzhenitsyn's axiom: ''We know they are lying, they know they are lying, they know we know they are lying, we also know they know we know they are lying , but they are still lying.'' In modern time the truth now belongs to ''the satanic troika of liar tsars Xi Poo Dumb.''


End of Printable Version


NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2022 vny2k.com