Printable Version


+-+ Sángtác - dịchthuật
|---+ Vănhọc nghệthuật
+-----+ Topic: TỘILỖI by dchph


Author: dchph posted on 10/28/2021 12:52:42 PM

TỘILỖI
dịchgiả: Bắc Phong

Khi lửa thiêu đốt thân ta
Cuối cùng nó sẽ chỉ là tro thôi
Trở thành đất nếu chôn vùi
Chỉ những tội lỗi trong đời còn đây?

When burned
It becomes ashes,
And earth when buried.
Is it only our sins
That remain behind?

IKKYU SOJUN (1394-1481)
Bắc Phong phỏng dịch bản tiếng Anh của John Stevens và đặt tựa đề.

Khi lửa thiêu đốt thân ta
Cuối cùng nó sẽ chỉ là tro thôi
Trở thành đất nếu chôn vùi
Chỉ những tội lỗi trong đời còn đây?

When burned
It becomes ashes,
And earth when buried.
Is it only our sins
That remain behind?

IKKYU SOJUN (1394-1481)
Bắc Phong phỏng dịch bản tiếng Anh của John Stevens và đặt tựa đề.

End of Printable Version


NOT ALL THE CHINESE RULERS LEARN THE SAME THE LESSONS OF VIETNAM'S HISTORY. LET'S TEACH THEM ANOTHER ONE, A CHINA 911 STYLE!
Flag counter for this page only -- reset 06262011

Diễnđàn cổvũ sửađổi cáchviết ChữViệt2020 mới!
ziendan.net | vny2k.com | hocthuat.com | sangtac.com | Han-Viet.com
©2002-2020 vny2k.com